Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlaste.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:

 Co je Vitalforum.cz?

 
 

Vital forum je platforma o zdraví a vitalitě, která nahlíží do všech oblastí života, které vitalitu ovlivňují.

Je jed­ním z por­tá­lů za­střešu­jí­cí plat­for­my Tectum Forum (ko­mu­nit­ní, tema­tic­ky za­mě­ře­né in­zert­ní por­tá­ly). Proč FO­RUM? Ve starém Římě se tak ozna­čo­va­lo mís­to pro ve­řej­ná vy­stou­pe­ní, středisko obchodního, spo­le­čen­ské­ho a po­li­tic­ké­ho ži­vo­ta (náměstí, tržiště). Por­tá­ly plat­for­my Tectum Fo­rum mají díky so­fis­ti­ko­va­né­mu sys­té­mu po­ten­ci­ál stát se jed­ně­mi z nej­vět­ších on-line tr­žišť v České re­pub­li­ce. Na tr­žiš­ti je vše, co po­tře­bu­je­te. Na­kou­pí­te - pro­dá­te, po­ptá­te se - do­zví­te se. Mů­že­te utra­tit i vy­dě­lat.

Tvo­ří­me bezpečné, férové a přátelské prostředí pro ob­chod i zá­ba­vu.Sou­stře­dí­me veš­ke­ré na­bíd­ky pro­duk­tů a slu­žeb tý­ka­jí­cích se celostního a zdravého přístupu k životu na jed­no mís­to. Ušetříte čas ne­ko­nečým vy­hle­dá­vá­ním na in­ter­ne­tu.Ušetříte peníze za re­kla­mu a pro­pa­ga­ci. Máme na to sys­tém.

„Existuje jen jediný způsob, jak si poradit s životem, a to najít onen soubor hodnot, které nepodléhají módním trendům, které se nikdy nemění a budou neustále rodit ovoce v tom smyslu, že nám i uprostřed velice nejistého světa přinesou klid, zdraví a jistotu.“                   Thomas Hora, americký psychiatr 

 Jak publikovat články do PREMIUM zóny

 
 
 

 MoneyClock - jak s ním vydělávat

 
 
 

Mo­neyClock je speciální forma tzv. af­fi­li­a­te sys­té­mu. Umož­ňu­je Vám vy­tvo­řit si tzv. pasivní příjem.Co to zna­me­ná? Po­kud při­ve­de­te na por­tál nové uži­va­te­le a ti bu­dou vy­ka­zo­vat ja­kou­ko­liv fi­nanč­ní ak­ti­vi­tu vůči por­tá­lu, zís­ká­te provizi ze všech těch­to fi­nanč­ních ak­ti­vit po neomezenou dobu. Pro­to je ten­to způ­sob ob­vy­kle na­zý­ván jako „pa­siv­ní pří­jem“, pro­to­že na zá­kla­dě jed­né ak­ti­vi­ty mů­že­te mít dlou­ho­do­bý pří­jem bez ja­kých­ko­liv dal­ších následných ak­ti­vit.Pro­to­že exis­tu­je mno­ho sys­té­mů, kte­ré ne­fun­gu­jí zce­la pod­le fair pra­vi­del, vy­vi­nu­li jsme svůj vlast­ní sys­tém, kte­rý je pro všech­ny bez­peč­ný a do­dr­žu­je všech­na pra­vi­dla fair hry.

Na­pří­klad:

1) Skutečná užitečnost

Je­di­né, co udě­lá­te, je to, že do­po­ru­čí­te por­tál Vital Fo­rum nebo pří­mo kon­krét­ní in­ze­rá­ty, kon­krét­ní člán­ky ně­ko­mu, pro koho jsou uži­teč­né a pří­nos­né. Např. zde může v bez­peč­ném pro­stře­dí pro­dat/ kou­pit bylinky, služ­by, zbo­ží... od ově­ře­ných uži­va­te­lů, pří­pad­ně na por­tá­lu na­jdete spo­leh­li­vé a pro­vě­ře­né do­da­va­te­le. Svým blíz­kým, přá­te­lům a dal­ším li­dem pro­ká­že­te uži­teč­nou služ­bu.

2) Systém „doživotní renty

U stan­dard­ních af­fi­li­a­te sys­té­mů zís­ká­vá­te fi­nan­ce za pro­klik nebo jed­no­rá­zo­vý ná­kup. V sys­té­mu Mo­neyClock však au­to­ma­tic­ky zís­ká­vá­te pro­vi­zi ze VŠECH fi­nanč­ních ak­ti­vit uži­va­te­le, kte­ré­mu jste náš por­tál do­po­ru­či­li, a to po ce­lou dobu, kdy je uži­va­tel čle­nem por­tá­lu Vital Fo­rum. Ten­to uži­va­tel je a bude jed­nou pro­vždy Váš a ni­ko­ho ji­né­ho. Veš­ke­ré pro­vi­ze pat­ří a vždy v bu­douc­nos­ti bu­dou pa­t­řit jen Vám a ni­kdy ne­mo­hou pa­t­řit ko­mu­ko­liv ji­né­mu.

3) Jednoznačně stanovené provizní podmínky

Tyto pod­mín­ky pla­tí pro všech­ny na­pros­to stej­ně, ni­kdy ne­do­jde k si­tu­a­ci, kdy by byl kdo­ko­liv zvý­hod­něn nebo zne­vý­hod­něn. Ze všech fi­nanč­ních ak­ti­vit uži­va­te­lů, kte­ré jste při­ve­dli, zís­ká­vá­te 20% pro­vi­zi.

4) Jednoduché a přehledné ovládání

Po­kud jste již moh­li na­hléd­nout do růz­ných af­fi­li­a­te sys­té­mů, jis­tě jste za­zna­me­na­li, že ovlá­dá­ní a pře­hled­nost jsou čas­to na ne zrov­na pří­jem­né úrov­ni. Pro­to jsme v rám­ci vý­vo­je vlast­ní­ho sys­té­mu vy­bu­do­va­li zce­la jed­no­du­ché, in­tu­i­tiv­ní a pře­hled­né ovlá­dá­ní, kte­ré skvě­le fun­gu­je i na mo­bil­ních za­ří­ze­ních a te­le­fo­nech.

Jaké jsou pod­mín­ky pro vstup do sys­té­mu Mo­neyClock? Pod­mín­ky pro vstup do sys­té­mu Mo­neyClock jsou zce­la jednoduché a transparentní:

A) Je tře­ba, abys­te byli zaregistrovaným uživatelem por­tá­lu Vital Fo­rum.Toto pra­vi­dlo pla­tí zejmé­na pro­to, aby se pře­de­šlo ja­kým­ko­liv mož­ným ma­ni­pu­la­cím nebo ne­po­cti­vé­mu jed­ná­ní v rám­ci sys­té­mu.

B) A dále se zaregistrujte v MoneyClock sek­ci por­tá­lu Vital Fo­rum jako náš part­ner. A to je oprav­du vše. Ano, je to oprav­du tak jed­no­du­ché. Nic víc není tře­ba.

Pod­mín­ky pro vstup do sys­té­mu Mo­neyClock jsou zce­la jednoduché a transparentní:a.

Pro koho je sys­tém Mo­neyClock ur­če­ný?

Ve zkrat­ce ře­če­no: pro kohokoliv, komu se hodí příjem navíc.Po­kud máte zná­mé, přá­te­le, ro­din­né pří­sluš­ní­ky apod., pro kte­ré je por­tál Vital Fo­rum vhod­ný a vý­hod­ný (mo­hou zde pro­dá­vat svo­je služ­by nebo zbo­ží), tím, že je po­zve­te, jim sa­mo­zřej­mě pomůžete. Po­kud se sta­ne­te na­ším part­ne­rem v rám­ci sys­té­mu Mo­neyClock, kro­mě toho, že jste po­moh­li ně­ko­mu blíz­ké­mu, zís­ká­te ješ­tě na­víc zdroj stálého příjmu.Zá­sad­ní od­liš­nos­tí sys­té­mu Mo­neyClock od růz­ných ji­ných sys­té­mů je prá­vě v tom, že zís­ká­vá­te fi­nan­ce za něco, co je sku­teč­ně uži­teč­né a po­má­há ostat­ním. Ni­ko­mu nic ne­vnu­cu­je­te ani ne­pro­dá­vá­te. Pros­tě jen do­po­ru­čí­te to, co těm dru­hým může jen po­mo­ci. Nepotřebujete žádné speciální schopnosti, dovednosti nebo kvalifikaci. Tak­že sys­tém Mo­neyClock je oprav­du pro kaž­dé­ho.

Není  ne­zbyt­ně nut­né mít IČ. Po­kud nejste oso­bou pod­ni­ka­jí­cí, ne­mů­že­me Vám sa­mo­zřej­mě vy­plá­cet pro­vi­ze (nelze fak­tu­ro­vat), zís­ka­né pro­vi­ze však mů­že­te převést na T-coiny. Za T-co­i­ny pak mů­že­te např. TOPo­vat svo­je in­ze­rá­ty, na­kou­pit pau­šál­ní člen­ství apod.Nejste-li oso­bou pod­ni­ka­jí­cí, ale máte to v plánu, mů­že­te si ponechat získané provize na svém MoneyClock účtu. V oka­mži­ku, kdy se sta­ne­te oso­bou pod­ni­ka­jí­cí, bu­dou Vám veš­ke­ré pro­vi­ze vyplaceny v následujícím měsíci.

Výplata provizí

Vždy k poslednímu dni daného měsíce pro­ve­de sys­tém Mo­neyClock au­to­ma­tic­ky sou­hrn všech Va­šich pro­vi­zí.

Jste-li podnikající osoba a máte IČ, tak po­kud sou­hrn pro­vi­zí převýší částku 500 Kč, je sys­té­mem automaticky vy­sta­ve­na fak­tu­ra za Vaši oso­bu a pře­ve­de­na do na­še­ho účet­nic­tví. Nej­poz­dě­ji do 20. dne stá­va­jí­cí­ho mě­sí­ce Vám po­tom platbu zašleme na Váš účet. O nic se tedy ne­mu­sí­te sta­rat. Sys­tém také pro Vaše po­tře­by vy­tvo­ří Vaši fakturu v číslované řadě. Tuto fak­tu­ru si mů­že­te jed­no­du­še stáhnout a rov­nou za­lo­žit do Va­še­ho účet­nic­tví. Na zá­kla­dě Vámi za­da­ných úda­jů sys­tém automaticky identifikuje, zda­li jste nebo nejste plát­cem DPH a dle toho jsou ge­ne­ro­vá­ny od­po­ví­da­jí­cí fak­tu­ry. Ne­pře­sáh­ne-li sou­čet Va­šich pro­vi­zí za daný mě­síc část­ku 500 Kč, Vaše pro­vi­ze jsou sa­mo­zřej­mě pře­ve­de­ny do dal­ší­ho mě­sí­ce.

Jste-li soukromá osoba bez IČ, v tom­to pří­pa­dě nelze sa­mo­zřej­mě vy­sta­vit fak­tu­ry. Mů­že­te si však kdy­ko­liv svo­je pro­vi­ze převést na T-coiny, za kte­ré si mů­že­te např. kou­pit pau­šál­ní člen­ství nebo TOPo­vat svo­je in­ze­rá­ty. V pří­pa­dě, že si bu­de­te chtít v bu­douc­nu po­ří­dit živ­nos­ten­ské opráv­ně­ní (s ním zís­ká­te IČ), mů­že­te si pro­vi­ze po­ne­chá­vat na svém Mo­neyClock účtu. V oka­mži­ku, kdy se sta­ne­te pod­ni­ka­jí­cí oso­bou, Vám bu­dou všech­ny pro­vi­ze pro­pla­ce­ny v ná­sle­du­jí­cím mě­sí­ci.

 

Nezávazná a závazná objednávka

 
 
 

Jaký je roz­díl mezi ne­zá­vaz­nou a zá­vaz­nou ob­jed­náv­kou? Ne­zá­vazná ob­jed­náv­ka je sku­teč­ně zce­la ne­zá­vazná. Jde v pod­sta­tě jen o zá­znam konverzace mezi pro­dá­va­jí­cím a ku­pu­jí­cím k da­né­mu in­ze­rá­tu. Ne­zá­vazná ob­jed­náv­ka pře­chá­zí v zá­vaz­nou až v oka­mži­ku, kdy obě stra­ny, tj. jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí, po­tvr­dí ne­zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku. Ne­zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku lze kdy­ko­liv stornovat. Toto může pro­vést jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí. Oba jsou ná­sled­ně in­for­mo­vá­ní o stor­nu e-mai­lem. Zá­vazná ob­jed­náv­ka je sku­teč­ně zá­vazná, stej­ně jako když si např. ob­jed­ná­te zbo­ží od fir­my. Uza­vře­ním zá­vaz­né ob­jed­náv­ky se jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí, za­va­zu­jí k je­jí­mu pl­ně­ní a uhra­ze­ní. Zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku nelze stornovat z pro­stře­dí por­tá­lu. O stor­no zá­vaz­né ob­jed­náv­ky je nut­né po­žá­dat správ­ce por­tá­lu. Ten pro­vě­ří opráv­ně­nost stor­na a pří­pad­ně toto stor­no pro­ve­de.

 Jak nakupovat

 
 
 

Zaregistrujte se. Trvá to pár vteřin.

Po­kud si chce­te pou­ze pro­hléd­nout zá­klad­ní funk­ce por­tá­lu, registrace není nutná. Vy­bra­ný produkt vložte do košíku. Po­kud ob­jed­náv­ku mys­lí­te váž­ně, zvol­te "koupit". Pro uza­vře­ní ob­jed­náv­ky (smlou­vy mezi ku­pu­jí­cím a pro­dá­va­jí­cím) je nut­né vy­pl­nit v "osobní údaje" (jmé­no, ad­re­sa a te­le­fon příp. čís­lo účtu) ve Vašem profilu, ji­nak není mož­né ob­jed­náv­ku uzavřít. Tyto osob­ní in­for­ma­ce nejsou ve­řej­ně do­stup­né pro ostat­ní uži­va­te­le por­tá­lu, pou­ze pro kon­krét­ní uži­va­te­le, kte­ří mezi se­bou uza­vře­li zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku.Na­ším cí­lem je, aby lidé na por­tá­lu moh­li co nej­ví­ce důvěřovat je­den dru­hé­mu. Pro­to ne­pod­po­ru­je­me zce­la ano­nym­ní na­bíd­ky, po­ptáv­ky a ob­cho­dy. Stej­ně tak dbá­me na kva­li­tu ob­sa­hu, pro­to „ná­hod­ně pří­cho­zím“ ne­po­vo­lu­je­me vklá­dá­ní in­ze­rá­tů, kte­ré čas­to ne­ma­jí žád­nou hod­no­tu pro sku­teč­né zá­jem­ce o pro­dej nebo kou­pi, pří­pad­ně mo­hou ko­mu­ni­tu por­tá­lu nebo por­tál sa­mot­ný po­ško­zo­vat.Na por­tá­lu mů­že­te vy­stu­po­vat pod pře­zdív­kou (ne­bo­li „nic­kem“), nicmé­ně do­po­ru­ču­je­me po­u­žít Vaše jmé­no a pří­jme­ní. Zvý­ší­te tím dů­vě­ry­hod­nost Va­še­ho uži­va­tel­ské­ho pro­fi­lu. Vaše sou­kro­mé úda­je jsou sa­mo­zřej­mě chrá­ně­ny, nejsou ve­řej­ně do­stup­né ostat­ním uži­va­te­lům.

Průběh objednávky:

K tomu, aby vznik­la zá­vazná ob­jed­náv­ka, je tře­ba souhlasu obou stran, ku­pu­jí­cí­ho i pro­dá­va­jí­cí­ho.Jste-li prodávajícív pří­pa­dě, že při za­dá­vá­ní in­ze­rá­tu v ko­lon­ce „Typ in­ze­rá­tu“ za­dá­te vol­bu „pro­dá­vám tak, jak je, není tře­ba dal­ší ko­mu­ni­ka­ce s ku­pu­jí­cím“, automaticky jako in­ze­rent dáváte svůj souhlas s uza­vře­ním zá­vaz­né ob­jed­náv­ky. Ten, kdo re­a­gu­je na ta­ko­vý­ Váš in­ze­rát, po­tom závaznou objednávkou vyjadřuje souhlas ze své stra­ny a po­tvr­ze­ním zá­vaz­né ob­jed­náv­ky je ob­chod uza­vřen. Po­kud však při za­dá­vá­ní in­ze­rá­tu v ko­lon­ce „Typ in­ze­rá­tu“ za­dá­te vol­bu „potřebuji s kupujícím/prodávajícím domluvit podrobnosti“ (například u zakázkové výroby nebo variabilní ceny), ne­mů­že ten, kdo re­a­gu­je na Váš in­ze­rát, pří­mo na­kou­pit. Musí na Váš in­ze­rát nejprve reagovat (do­dat dal­ší in­for­ma­ce, vy­já­d­řit se k ceně...). Re­ak­cí na Váš in­ze­rát vznik­ne nezávazná objednávka.V prů­bě­hu kon­ver­za­ce k ob­jed­náv­ce ji mů­že­te kdykoliv buď odsouhlasit, nebo stornovat. Po Va­šem schvá­le­ní může ten, kdo re­a­go­val na Váš in­ze­rát, pro­vést zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku. Po uza­vře­ní zá­vaz­né ob­jed­náv­ky ná­sle­du­jí tyto kro­ky:

A) Potvrzení přijetí platbyJste-li pro­dá­va­jí­cím, po­tvrď­te ve své sprá­vě ob­jed­ná­vek při­je­tí plat­by.Jste-li ku­pu­jí­cím a plat­bu jste pro­ve­dli, ale pro­dá­va­jí­cí ne­po­tvr­dil její při­je­tí, mů­že­te ho ve své sprá­vě ob­jed­ná­vek upo­me­nout.

B) Potvrzení o dodáníJste-li ku­pu­jí­cím, je tře­ba, abys­te po­tvr­dili, že Vám pro­dá­va­jí­cí do­dal ob­jed­na­né služ­by nebo zbo­ží.Jste-li pro­dá­va­jí­cím a po­tvr­dili jste do­dá­ní ob­jed­na­né služ­by nebo zbo­ží, ale ku­pu­jí­cí ne­po­tvr­dil toto do­dá­ní, mů­že­te ho ve své sprá­vě ob­jed­ná­vek upo­me­nout.

Správa objednávky

V sek­cích „Ob­jed­nal(a) jsem...“ a „Ob­jed­na­li u mě...“ ve Vašem profilu na­lez­ne­te tla­čít­ka pro sprá­vu zá­vaz­ných ob­jed­ná­vek. Stej­ně tak v těch­to sek­cích na­jde­te od­ka­zy do ar­chi­vů již do­kon­če­ných ob­jed­ná­vek

Storno objednávky

Stor­no­vat ob­jed­náv­ku z pro­stře­dí por­tá­lu Vital Fo­rum lze pou­ze u nezávazných ob­jed­ná­vek.Toto může pro­vést jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí. Oba jsou ná­sled­ně in­for­mo­vá­ní o stor­nu e-mai­lem.Zá­vazná ob­jed­náv­ka je sku­teč­ně zá­vazná, stej­ně jako když si např. ob­jed­ná­te zbo­ží od fir­my. Uza­vře­ním zá­vaz­né ob­jed­náv­ky se jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí, za­va­zu­jí k je­jí­mu pl­ně­ní a uhra­ze­ní. Závaznou objednávku nelze stornovat z prostředí portálu. O stor­no zá­vaz­né ob­jed­náv­ky je nut­né po­žá­dat správ­ce por­tá­lu. Ten pro­vě­ří opráv­ně­nost stor­na a pří­pad­ně toto stro­no pro­ve­de.

Nedodání zboží

V sek­cích „Ob­jed­nal(a) jsem...“ a „Ob­jed­na­li u mě...“ ve Vašem profilu na­lez­ne­te tla­čít­ka pro sprá­vu zá­vaz­ných ob­jed­ná­vek. Stej­ně tak v těch­to sek­cích na­jde­te od­ka­zy do ar­chi­vů již do­kon­če­ných ob­jed­ná­vek

Jak potvrdit přijetí platby

V sek­ci ob­jed­ná­vek ve Va­šem profilu na­jde­te tla­čít­ka pro správu závazných objednávek.Zde mů­že­te jed­no­du­še jed­ním klik­nu­tím po­tvr­dit, že jste při­jali plat­bu k dané ob­jed­náv­ce.

Jak potvrdit dodání zboží

V sek­ci ob­jed­ná­vek ve Va­šem profilu na­jde­te tla­čít­ka pro sprá­vu zá­vaz­ných ob­jed­ná­vek.Zde mů­že­te jed­no­du­še jed­ním klik­nu­tím po­tvr­dit, že jste do­dali služ­by nebo zbo­ží k dané ob­jed­náv­ce.

Proč hodnotit

K čemu je dob­ré hod­no­ce­ní uži­va­te­lů? Por­tál Vital Fo­rum sta­ví pře­de­vším na důvěře mezi jed­not­li­vý­mi uži­va­te­li a na bu­do­vá­ní bezpečného prostředí pro všech­ny ku­pu­jí­cí i pro­dá­va­jí­cí.V rám­ci to­ho­to pří­stu­pu je dů­le­ži­té, aby uži­va­te­lé pra­vi­del­ně hodnotili všech­ny uza­vře­né ob­cho­dy. A to jak z po­zi­ce pro­dá­va­jí­cí­ho, tak z po­zi­ce ku­pu­jí­cí­ho.Vy­já­d­ře­te pro­sím svo­jí spo­ko­je­nost, pří­pad­ně ne­spo­ko­je­nost s ostat­ní­mi uži­va­te­li for­mou hod­no­ce­ní a bu­duj­te s námi co nej­bez­peč­něj­ší pro­stře­dí pro kaž­dé­ho. Pro­to­že por­tál Vital Fo­rum do­dr­žu­je fair pravidla, po­kud Vám ně­kdo udě­lí ne­pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní ne­prá­vem, mů­že­te ho re­kla­mo­vat. V ta­ko­vém pří­pa­dě správ­ci por­tá­lu pro­ve­dou vlast­ní še­t­ře­ní a pří­pad­ně do hod­no­ce­ní za­sáh­nou.

Osobní údaje

Kte­ré úda­je o mě uvi­dí ku­pu­jí­cí nebo pro­dá­va­jí­cí? Pro por­tál Vital Fo­rum je nej­dů­le­ži­těj­ší zá­sa­dou bezpečné pro­stře­dí pro všech­ny ku­pu­jí­cí a pro­dá­va­jí­cí. Pro­to není možné např. ob­cho­do­vat zce­la anonymně, bez re­gis­tra­ce a vy­pl­ně­ní osob­ních úda­jů. Na dru­hé stra­ně však por­tál chrá­ní sou­kro­mí všech uži­va­te­lů a osob­ní úda­je nejsou pří­stup­né pro ostat­ní.V pří­pa­dě uza­vře­ní závazné objednávky je však nut­né, aby byly v ob­jed­náv­ce po­u­ži­ty osob­ní úda­je obou stran, ku­pu­jí­cí­ho i pro­dá­va­jí­cí­ho. Ji­nak by ne­by­la ta­ko­vá­to ob­jed­náv­ka práv­ně plat­ná.V rám­ci ochra­ny sou­kro­mí jsou však po­skyt­nu­té jen nezbytně nutné úda­je: jmé­no a pří­jme­ní, v pří­pa­dě fir­my její ná­zev, ad­re­sa uži­va­te­le a pří­pad­ně IČ a DIČ.Žádné dal­ší osob­ní úda­je nejsou v rám­ci ob­jed­náv­ky uve­de­ny.

 Ceník paušálů

 
 
 

Ceny paušálů včetně aktuální marketingové akce roční členství za cenu 3 měsíců najdete zde:https://vital-forum.cz/vyber-clenstvi/

 Typy členství

 
 
 

STANDARD - bez­plat­né člen­ství, osvo­bo­ze­no od pro­vi­ze por­tá­lu (na některých portálech Tectum Forum získává automaticky každý registrovaný uživatelumožňuje nakupovat a vkládat soukromou inzerci 

OPTIMUM a EXKLUZIV - pau­šál­ní před­pla­ce­né člen­ství, osvo­bo­ze­no od pro­vi­ze por­tá­lulze objednat zdeumožňuje navíc vkládat komerční inzerciumožňuje vložit vlastní kontakty (e-mail a web) umožňuje prezentovat se pomocí článků v PREMIUM zóně získává Tcoiny pro TOPování zdarma 

 Topování

 
 
 

TOPo­vá­ním posunete svůj in­ze­rát na jed­nu z před­ních po­zic na titulní stra­ně por­tá­lu Vital Fo­rum.Tím zvý­ší­te jeho úspěšnost. K tomu, abys­te moh­li Váš in­ze­rát TOPo­vat, je nut­né mít na­kou­pe­né T-coiny.

 Aktivní a neaktivní inzerát

 
 
 

Aktivní in­ze­rát se zob­ra­zu­je ve­řej­ně všem uži­va­te­lům.

Neaktivní in­ze­rát se ostat­ním uži­va­te­lům ne­zob­ra­zu­je.

Deaktivací in­ze­rá­tu si tedy mů­že­te in­ze­rát „za­ar­chi­vo­vat“ pro další použití v bu­douc­nos­ti a ne­mu­sí­te ho ma­zat.

 Přehled vlastních inzerátů

 
 
 

Své in­ze­rá­ty mů­že­te snad­no spra­vo­vat pří­mo ve svém osob­ním profilu.

Zde mů­že­te svo­je in­ze­rá­ty ak­ti­vo­vat/​​de­ak­ti­vo­vat, vklá­dat nové in­ze­rá­ty, TOPo­vat je apod.

 Jak vytvořit fungující inzerát

 
 
 

1) Základem je vždy důvěryhodnost - nech­te si ově­řit svůj pro­fil na por­tá­lu Vital Fo­rum.

2) Vymyslete lákavý titulek inzerátu - vhod­ným ti­tul­kem in­ze­rá­tu mů­že­te vzbu­dit po­zor­nost ostat­ních uži­va­te­lů.

3) Nepoužívejte nevhodné, přehánějící nebo matoucí titulky inzerátu - v ti­tul­ku se vždy snaž­te zejmé­na co nej­lé­pe vy­svět­lit co vlast­ně na­bí­zí­te nebo pro­dá­vá­te, ji­nak ostat­ní uži­va­te­lé Váš in­ze­rát ne­mu­sí ani otevřít - ti­tul­ky typu např. „nej­lep­ší kva­li­ta za nej­niž­ší cenu“ mají na uži­va­te­le spí­še od­ra­zu­jí­cí vliv, pro­to­že jsou těž­ko uvě­ři­tel­né.

4) Zvolte vhodný ilustrační obrázek - říká se, že je­den ob­rá­zek sdě­lí víc, než ti­síc slov - a je to do znač­né míry prav­da - vy­ber­te však ob­rá­zek, kte­rý ko­re­spon­du­je s ob­sa­hem Vaší na­bíd­ky nebo po­ptáv­ky a ne­ris­kuj­te ztrá­tu dů­vě­ry­hod­nos­ti Va­še­ho in­ze­rá­tu pro ostat­ní uži­va­te­le - při po­u­ží­vá­ní ob­ráz­ku dej­te pro­sím po­zor na to, abys­te ne­po­u­žili ob­rá­zek, chrá­ně­ný au­tor­ský­mi prá­vy.

5) Stručný a výstižný text inzerátu - po­piš­te co nej­přes­ně­ji co pro­dá­vá­te nebo po­ptá­vá­te, čím přes­něj­ší bu­de­te, tím bude in­ze­rát pro ostat­ní dů­vě­ry­hod­něj­ší a lá­ka­věj­ší - do in­ze­rá­tu ne­pat­ří osob­ní in­for­ma­ce o Vás, ty uveď­te pro­sím ve svém osob­ním pro­fi­lu.

6) Zvolte správnou kategorii nebo kategorie pro inzerát - za­řa­ze­ní in­ze­rá­tu do ne­vhod­né ka­te­go­rie sni­žu­je jeho účin­nost a dů­vě­ry­hod­nost - může se však sa­mo­zřej­mě stát, že Váš in­ze­rát je vhod­ný např. pro dvě ka­te­go­rie - v ta­ko­vém pří­pa­dě se ne­boj­te je vy­u­žít.

7) Nezapomeňte správně nastavit regiony, pro které Váš inzerát platí- vy­hne­te se tak vy­svět­lo­vá­ní zá­jem­cům z ji­ných re­gi­o­nů, než o kte­ré máte zá­jem - re­gi­o­ny Va­še­ho pů­so­be­ní si mů­že­te před­na­sta­vit ve Va­šem pro­fi­lu.

 Komunikace prodávajícího s kupujícím

 
 
 

Jak se mohu do­mlu­vit s pro­dá­va­jí­cím nebo ku­pu­jí­cím?

Po­kud vklá­dá­te in­ze­rát a víte, že po­va­ha in­ze­rá­tu je ta­ko­vá, že se bu­de­te po­tře­bo­vat domluvit na podrobnostech s ku­pu­jí­cím nebo pro­dá­va­jí­cím, při za­dá­vá­ní in­ze­rá­tu za­škrt­ně­te po­líč­ko „potřebuji s kupujícím domluvit podrobnosti“ v sek­ci „Komunikace k inzerátu“.Ten, kdo bude na Váš in­ze­rát re­a­go­vat, pak ne­mů­že pro­vést pří­mý ná­kup a po­šle Vám v rám­ci ne­zá­vaz­né ob­jed­náv­ky svůj do­taz nebo svo­ji před­sta­vu.

Kro­mě ko­mu­ni­ka­ce k in­ze­rá­tu mů­že­te vy­u­žít i služ­bu por­tá­lu Vital Fo­rum „soukromé zprávy“. V pro­fi­lu uži­va­te­le na­jde­te pod uži­va­te­lo­vou fo­to­gra­fií od­po­ví­da­jí­cí tla­čít­ko. Sou­kro­mé zprá­vy jsou po­tom pří­stup­né ve Va­šem osob­ním profilu. Zde mů­že­te dále ko­mu­ni­ko­vat s da­ným uži­va­te­lem.UPOZORNĚNÍ! Po­kud do­jde k ja­ké­mu­ko­liv pro­blé­mu s ob­jed­náv­kou (ne­za­pla­ce­ní, ne­pl­ně­ní apod.), por­tál Vital Fo­rum při re­kla­ma­ci bere v po­taz pou­ze komunikaci v objednávce a ke ko­mu­ni­ka­ci sou­kro­mý­mi zprá­va­mi ni­jak ne­při­hlí­ží. Pro­to do­po­ru­ču­je­me vždy dá­vat přednost komunikaci pomocí nezávazné objednávky. Ne­zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku mů­že­te kdy­ko­liv stor­no­vat a sma­zat.

 V čem jsme jiní

 
 
 

Máme relevantní hodnocení, o kte­ré se mů­že­te opřít.

Tvo­ří­me bezpečné prostředí s kon­krét­ní­mi re­ál­ný­mi uži­va­te­li.

Vaši in­zer­ci sdí­le­jí naši partneři, máte postaráno o reklamu mimo por­tál.

U své­ho in­ze­rá­tu nikdy neuvidíte cizí reklamu.

Jsme součástí platformy Tectum Forum (sou­bo­ru por­tá­lů) a vy­u­ží­vá­me spo­leč­né ná­stro­je (pa­nel ex­per­tů pro vás a dal­ší).

Po­u­ží­vá­me vlastní měnu T-coin - zjed­no­du­ší vám účet­nic­tví.

 Jak si dobře vytvořit profil

 
 
 

Při vy­tvá­ře­ní Va­še­ho ve­řej­né­ho pro­fi­lu na por­tá­luVital Fo­rum pa­ma­tuj­te pro­sím na to, že dob­rý osob­ní pro­fil je mocný nástroj, kte­rým mů­že­te bu­do­vat svo­jí dů­vě­ry­hod­nost, po­mů­že Vám lépe prodávat i nakupovat.Pro­to do­po­ru­ču­je­me tvor­bě pro­fi­lu vě­no­vat dostatek času i pozornosti

.1) Buďte osobní. Spo­leč­ně s ostat­ní­mi tvo­ří­te ži­vou ko­mu­ni­tu por­tá­lu. Ne­boj­te se při­dat pár slov o sobě, na­pří­klad svo­je ko­níč­ky, zá­li­by apod. Sa­mo­zřej­mě cit­li­vé osob­ní in­for­ma­ce do ve­řej­né­ho pro­fi­lu ne­pat­ří (tím chrá­ní­te sami sebe), ale ne­boj­te se dát na­je­vo, že jste člo­věk, osob­nost, ne ano­nym­ní po­lož­ka z ně­ja­ké­ho se­zna­mu.

2) Vyberte vhodný profilový obrázek. Na­jdě­te si ta­ko­vý, kte­rý Vás dob­ře cha­rak­te­ri­zu­je, kte­rý Vám sedí ba­rev­ně i kom­po­zi­cí. Nej­lé­pe sa­mo­zřej­mě ta­ko­vý, kte­rý je ori­gi­nál­ní a ne­za­mě­ni­tel­ný. Je­den ob­rá­zek sku­teč­ně čas­to řek­ne víc, než ti­síc slov.

3) Nezapomínejte si aktualizovat Vaši aktuální dostupnost. Po­kud jste např. za­hl­ce­ni po­ža­dav­ky nebo pra­cí, v pro­fi­lu si na­stav­te del­ší do­stup­nost (tře­ba „1 mě­síc“), abys­te dali ostat­ním uži­va­te­lům in­for­ma­ci o tom, kdy bu­de­te moci je­jich přá­ní spl­nit. Po­dob­ně po­stu­puj­te např. v pří­pa­dě do­vo­le­né. Ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce o Vaší do­stup­nos­ti jsou znám­kou Vaší se­ri­óz­nos­ti a dů­vě­ry­hod­nos­ti.

4) Můžete si nastavit regiony Vašeho působení. Po­kud na­bí­zí­te služ­by nebo zbo­ží pou­ze v rám­ci Va­še­ho re­gi­o­nu, pří­pad­ně jeho oko­lí, na­stav­te si toto ve Va­šem pro­fi­lu.

 Uživatel versus ověřený uživatel

 
 
 

Uživatel - kdo­ko­li se za­re­gis­tru­je na na­šem por­tá­lu.Ověřený uživatel - re­ál­ná oso­ba, kte­rá může zís­ká­vat i udě­lo­vat hod­no­ce­ní a může čer­pat pro­vi­ze za do­po­ru­če­ní.Ově­ře­ní pro­fi­lu není pro na­ku­po­vá­ní nebo pro­dá­vá­ní na por­tá­lu ne­zbyt­ně nut­né. Při­ne­se Vám však ně­kte­ré důležité výhody:- zís­ká­te sta­tut „ově­ře­ný uži­va­tel“, pro ostat­ní uži­va­te­le por­tá­lu jste tedy dů­vě­ry­hod­něj­ší než ne­o­vě­ře­ní uži­va­te­lé - a dů­vě­ry­hod­nost je vždy zá­kla­dem úspě­chu jak při pro­de­ji, tak ná­ku­pu- mů­že­te se za­po­jit do programu MoneyClock. (Ově­ře­ní je ne­zbyt­né pro vý­pla­tu pro­vi­ze za do­po­ru­če­ní) 

Ově­ře­ní Va­še­ho pro­fi­lu je velice jednoduché a vy­ža­du­je mi­ni­mum úsi­lí. Více in­for­ma­cí na­jde­te ve Vašem profilu - sta­čí klik­nout na tlačítko „Zažádat o ověření“ a dále po­stu­po­vat dle in­for­ma­cí v e-mai­lu, kte­rý Vám bude do­ru­čen.

 Profilové hvězdy

 
 
 

Pro­fi­lo­vé hvězdy udě­lu­je por­tál Vital Fo­rum na zá­kla­dě úrov­ně vě­ro­hod­nos­ti uži­va­te­le, a to dle jas­ně sta­no­ve­ných pra­vi­del.

* jed­nu hvěz­dič­ku zís­ká­vá uži­va­tel, kte­rý ve svém uži­va­tel­ském pro­fi­lu do­pl­nil svo­je osob­ní in­for­ma­ce. U to­ho­to uži­va­te­le tedy víte, že si dal mi­ni­mál­ně tu prá­ci, aby do­pl­nil dané úda­je a tu­díž jeho pro­fil není zce­la ano­nym­ní. 

** dru­há hvěz­dič­ka je uži­va­te­li udě­le­na za ově­ře­ní jeho pro­fi­lu. V tom­to pří­pa­dě je nut­né, aby uži­va­tel po­skyt­nul por­tá­lu Vital Fo­rum do­kla­dy, nut­né k jeho jed­no­znač­né iden­ti­fi­ka­ci. U to­ho­to uži­va­te­le máte jis­to­tu, že jde o sku­teč­nou oso­bu nebo fir­mu a v pří­pa­dě ja­ké­ho­ko­liv pro­blé­mu lze tuto oso­bu nebo fir­mu do­hle­dat.

 ***  tře­tí až pá­tou hvěz­dič­ku zís­ká­va­jí uži­va­te­lé za pau­šál­ní for­mu člen­ství - čím vyš­ší for­ma člen­ství, tím více hvěz­di­ček. Tito  uži­va­te­lé jsou pro Vás zá­ru­kou, že do své­ho člen­ství na por­tá­lu in­ves­to­va­li své pe­ní­ze a tu­díž svo­jí roli na por­tá­lu be­rou sku­teč­ně váž­ně.

 Hodnocení uživatelů

 
 
 

Pr­vo­řa­dým krédem por­tá­lu Vital Fo­rum je vy­tvá­ře­ní bezpečného prostředí pro ku­pu­jí­cí i pro­dá­va­jí­cí. Zá­kla­dem to­ho­to bez­pe­čí je dů­vě­ry­hod­nost jed­not­li­vých uži­va­te­lů. Hodnocení může udělit pouze uživatel, který uskutečnil obchod. Kaž­dou zá­vaz­nou a do­kon­če­nou ob­jed­náv­ku může hod­no­tit jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí. Z hod­no­ce­ní ostat­ních uži­va­te­lů si tedy mů­že­te udě­lat jas­nou před­sta­vu o tom v jaké kva­li­tě do­dá­vá pro­dá­va­jí­cí svo­je pro­duk­ty nebo služ­by, zda­li ku­pu­jí­cí pla­tí včas, jak ku­pu­jí­cí nebo pro­dá­va­jí­cí ko­mu­ni­ku­jí s ostat­ní­mi uži­va­te­li apod. Po­kud máte po­cit, že Vám ně­kdo udě­lil ne­pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní ne­o­práv­ně­ně, mů­že­te ho reklamovat. Správ­ci por­tá­lu pro­ve­dou vlast­ní še­t­ře­ní a pří­pad­ně do hod­no­ce­ní za­sáh­nou. Nezapomeňte, pro­sím, vždy po ukon­če­ní za­káz­ky ohodnotit kupujícího nebo prodávajícího. Po­mů­že­te tak sobě i ostat­ním v bu­do­vá­ní bez­peč­né­ho a dů­vě­ry­hod­né­ho pro­stře­dí por­tá­lu. 

 Co je T-COIN a jak ho získat

 
 
 

T-co­i­ny jsou vnitř­ní kredit, který je po­u­ží­va­ný na všech por­tá­lech Tectum Fo­rum.Hod­no­ta jed­no­ho T-co­i­nu je 0,1 Kč. Uži­va­tel jimi může hra­dit vyu­ží­va­né služ­by na por­tá­lu, zejmé­na TOPo­vat své na­bíd­ky, hra­dit po­plat­ky za pau­šál­ní členství, na­ku­po­vat vy­bra­né pro­duk­ty a služ­by v e-sho­pu.T-coiny nejsou mezi jednotlivými portály přenosné.

Získat T-coiny lze ná­ku­pem na pro­fi­lu uži­va­te­le "Můj profil" v sek­ci „Moje pe­ně­žen­ka“, mi­ni­mál­ní od­běr je 500 T-co­i­nů za 50,- Kč. ZískatT-coiny lze i jako od­mě­nu pro­vo­zo­va­te­le za ak­ti­vi­tu uži­va­te­le ve pro­spěch por­tá­lu, zejmé­na za po­moc při pro­pa­ga­ci por­tá­lu (podmínky vždy ak­tu­ál­ně spe­ci­fi­ko­vá­ny v sekci Novinky a soutěže v IN­FO zóně), nebo v rám­ci vý­hod pau­šál­ní­ho člen­ství získáváte T-coiny zdarma, lze také zakoupit paušál zdepře­ve­de­ním hod­no­ty z af­fi­li­a­te pro­fi­lu u uži­va­te­lů, kte­ří ne­do­lo­ží opráv­ně­ní k pod­ni­ká­ní.

Podmínky užívání webu

 
 
 

Vlast­ní­kem a pro­vo­zo­va­te­lem in­ter­ne­to­vých strá­nek www.vital-forum.cz je Mgr. Lenka Bolcková, kte­rá je v sou­la­du s au­tor­ským zá­ko­nem (zák. č. 121/​2000 Sb.), opráv­ně­na vy­ko­ná­vat ma­jet­ko­vá prá­va k těm­to in­ter­ne­to­vým strán­kám (dále v tex­tu „Pro­vo­zo­va­tel“). Au­tor­ská prá­va Pro­vo­zo­va­te­li ná­le­ží veš­ke­rá au­tor­ská prá­va k ob­sa­hu, kte­rý Pro­vo­zo­va­tel umís­ťu­je na www.hor­se-fo­rum.cz, včet­ně de­sig­nu strá­nek, gra­fic­kých prv­ků, veš­ke­rých vy­ob­ra­ze­ní a tex­tu na těch­to strán­kách. Zve­řej­ně­ní ja­kých­ko­liv úda­jů či in­for­ma­cí na strán­kách www.vital-fo­rum.cz (s vý­jim­kou to­ho­to do­ku­men­tu), nemá po­va­hu práv­ní­ho úko­nu, není-li vý­slov­ně sta­no­ve­no ji­nak.

Při po­u­ží­vá­ní těch­to strá­nek uži­va­te­li ne­smí tito za­sa­ho­vat do je­jich bez­peč­nos­ti, ani ne­smí tyto strán­ky vy­u­ží­vat k pře­ná­še­ní škod­li­vých sou­bo­rů, uži­va­tel je po­vi­nen ctít au­tor­ská prá­va Pro­vo­zo­va­te­le vůči těm­to www strán­kám.

Osob­ní úda­je bu­dou Pro­vo­zo­va­te­lem ulo­že­ny pou­ze teh­dy, po­kud k to­mu­to dáte vě­do­mě sou­hlas, na­pří­klad pro za­slá­ní úda­jů, při re­gis­tra­ci, při prů­zku­mu nebo pro po­skyt­nu­tí slu­žeb. Vaše data jsou vždy po­va­žo­vá­na za dů­věr­ná a ne­bu­dou pře­dá­na tře­tím stra­nám, po­kud to ne­do­vo­lí­te, nebo po­kud to ne­bu­de zá­ko­nem vy­ža­do­vá­no. Při re­gis­tra­ci k od­bě­ru news­let­te­ru po­mo­cí for­mu­lá­ře s námi mu­sí­te sdí­let vaši e-mai­lo­vou ad­re­su. Tyto úda­je bu­de­me po­u­ží­vat pou­ze k za­sí­lá­ní in­for­ma­cí o naší na­bíd­ce e-mai­lem. Je mož­né kdy­ko­liv se od­hlá­sit klik­nu­tím na od­kaz v emai­lu.

Údaje pro mar­ke­tingo­vé a op­ti­ma­li­zač­ní úče­ly jsou shro­maž­ďo­vá­ny a uklá­dá­ny po­mo­cí tech­no­lo­gie od spo­leč­nos­ti Go­o­gle Inc (Go­o­gle Ana­ly­tics a Go­o­gle AdWords) s ano­nym­ním lo­go­vá­ním IP ad­res. Po­kud chce­te, mů­že­te za­brá­nit uklá­dá­ní in­for­ma­cí (co­o­kies) úpra­vou na­sta­ve­ní va­še­ho pro­hlí­že­če, nebo pří­mo in­sta­la­cí plug-inu (htt­ps://​tools.go­o­gle.com/​dl­page/​ga­op­tout?hl=). Spuš­tě­ním vi­dea ze strá­nek „vital-fo­rum.cz“ se do va­še­ho po­čí­ta­če ne­u­lo­ží žád­né co­o­kies, kte­rá by vy­ge­ne­ro­val náš web. Vše je na­sta­ve­no pro­střed­nic­tvím slu­žeb Go­o­gle a You­Tu­be.

Pro­vo­zo­va­tel ne­ne­se ja­kou­ko­liv od­po­věd­nost za pří­pad­ná ri­zi­ka ply­nou­cí z po­u­ží­vá­ní těch­to strá­nek. Veš­ke­ré spo­ry vznik­lé v sou­vis­los­ti s vy­u­ží­vá­ním těch­to strá­nek bu­dou pro­jed­ná­vá­ny míst­ně pří­sluš­ným sou­dem v sou­la­du se zá­ko­ny České re­pub­li­ky.

 Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

 
 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podmínky používání webu vital-forum.cz  

1.

Úvodní ustanovení

Provozovatelem webového portálu Vital Forum na internetové adrese https://www.vital-forum.cz (dále „Portál“), je společnost Mgr. Lenka Bolcková, IČ 73815845, DIČ CZ8051253518, se sídlem U Stadionu 1206/40, 568 02 Svitavy, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Svitavy (dále „Provozovatel“).

2.

Definice pojmů

Po­jmy po­u­ži­té v tex­tu těch­to ob­chod­ních pod­mí­nek mají ná­sle­du­jí­cí vý­znam:

Provozovatel – Mgr. Lenka Bolcková,

uživatel - kaž­dá plně své­práv­ná fy­zic­ká oso­ba nebo práv­nic­ká oso­ba, kte­rá uží­vá ja­ké­ko­li infor­ma­ce či služ­by na Portálu,

registrovaný uživatel - plně své­práv­ná fy­zic­ká či práv­nic­ká oso­ba, kte­rá vy­pl­ní re­gis­trač­ní for­mu­lář na uve­de­ném Portálu,

registrovaný uživatel junior – fy­zic­ká oso­ba star­ší 15 let, kte­rá se sou­hla­sem zá­kon­né­ho zástup­ce vy­pl­ní re­gis­trač­ní formu­lář na Por­tá­lu,

re­gis­tra­ce uži­va­te­le - sou­bor vy­pl­ně­ní formuláře, po­skyt­nu­tí do­pl­ňu­jí­cích úda­jů dle typu člen­ství a po­skyt­nu­tí do­kla­dů k je­jich ověře­ní. Po­drob­ně viz bod č. 5 níže,

verifikace – akt po­tvr­ze­ní for­mál­ní správ­nos­ti úda­jů po­skyt­nu­tých uži­va­te­lem v rám­ci procesu do­pl­ně­ní osob­ních úda­jů do pro­fi­lu uži­va­te­le na zá­kla­dě uži­va­te­lem po­skyt­nu­tých dokla­dů,

smlouva – smlou­va o uží­vá­ní Portálu, uza­vře­ná v elek­tro­nic­ké po­do­bě mezi Pro­vo­zo­va­te­lem a uži­va­te­lem,

typy členství - čle­nem Por­tá­lu je kaž­dý re­gis­tro­va­ný uži­va­tel. Kaž­dý uži­va­tel má prá­vo vo­lit na vo­li­tel­né ob­do­bí typ své­ho člen­ství. Po­drob­ně o typech člen­ství viz bod č. 7 níže,

profil uživatele - sou­bor osob­ních dat po­skyt­nu­tých uži­va­te­lem Pro­vo­zo­va­te­li. Pro­fil je rozdě­len na ve­řej­né a ne­ve­řej­né úda­je. Dále ob­sa­hu­je dů­le­ži­té in­for­ma­ce k ak­tiv­ní­mu vy­u­ži­tí Por­tá­lu. Po­drob­ně viz bod č. 5 níže,

INFO zóna - sekce Portálu obsahující základní informace pro použití webu, údaje o Provozovateli, VOP, podmínky affiliate, rady, návody a ostatní důležité informace pro členy,

PREMIUM zóna – sek­ce Por­tá­lu ob­sa­hu­jí­cí blogy, články, kalendář akcí a e-shop Provozovatele,

affiliate partner - fy­zic­ká či práv­nic­ká oso­ba, kte­rá je za­po­je­na do af­fi­li­a­te pro­gra­mu „Moneyclock“, pro­pa­gu­jí­cím Por­tál nebo dal­ší sou­vi­se­jí­cí pro­jek­ty či pro­duk­ty,

mediální partner - fy­zic­ká či práv­nic­ká oso­ba, kte­rá smluv­ně pro­pa­gu­je Por­tál,

poskytovatel/prodávající - fy­zic­ká či práv­nic­ká oso­ba, kte­rá na­bí­zí služ­bu, či pro­dá­vá výrobek na Portálu,

objednavatel/kupující - fy­zic­ká či práv­nic­ká oso­ba, kte­rá po­ptá­vá služ­bu, či má zá­jem o koupi vý­rob­ku na Portálu,

poskytovatel/prodávající – pod­ni­ka­tel – fy­zic­ká nebo práv­nic­ká oso­ba, kte­rá na­pl­ňu­je podmín­ky a usta­no­ve­ní § 420 a 421 OZ,

nabídka - in­ze­rát vlo­že­ný na Por­tál na­bí­ze­jí­cí služ­bu či vý­ro­bek v soula­du s VOP,

poptávka - in­ze­rát vlo­že­ný na Por­tál po­ptá­va­jí­cí služ­bu či vý­ro­bek v sou­la­du s VOP,kategorie - ad­re­sář na­bí­dek či po­ptá­vek roz­dě­le­ný dle obo­ro­vé či te­ma­tic­ké pří­sluš­nos­ti,

barterové kategorie - ka­te­go­rie umož­ňu­jí­cí vlo­že­ní in­ze­rá­tů (na­bí­dek i po­ptá­vek), kde uživatel ne­před­po­klá­dá plat­bu peně­zi, ale vý­mě­nou za ji­nou služ­bu či vý­ro­bek,

barter - směn­ný ob­chod, kte­rý se uza­ví­rá elek­tro­nic­kou do­ho­dou o smě­ně mezi uži­va­te­li Portá­lu. ­Uza­vře­ním ob­cho­du se rozumí elek­tro­nic­ké od­sou­hla­se­ní na­bíd­ky či po­ptáv­ky mezi registrovanými uži­va­te­li Por­tá­lu (po­sky­to­va­te­lem/​pro­dá­va­jí­cím a ob­jed­na­va­te­lem/​ku­pu­jí­cím) for­mou po­tvr­ze­ní ve for­mu­lá­ři,

hodnocení uživatele - po­dá­vá sub­jek­tiv­ní in­for­ma­ci o uži­va­te­li. Hod­no­ce­ní vždy udě­lu­je pouze pro­tistra­na na zá­kla­dě uza­vře­né­ho ob­cho­du. Sklá­dá se ze dvou hod­not. Prv­ní ur­ču­je pro­cen­tu­ál­ní prů­měr dle hod­no­ce­ní jed­not­li­vých kri­té­rií a dru­há hod­no­ta uka­zu­je na su­már­ní po­čet hod­no­ce­ní. Kaž­dý uži­va­tel má prá­vo na udě­le­né hod­no­ce­ní re­a­go­vat,

centrum sporů – po­rad­ní a po­moc­ný or­gán Pro­vo­zo­va­te­le, je­hož hlav­ním úko­lem je napomáhat bez­pro­blé­mo­vé­mu fungo­vá­ní Por­tá­lu a smír­né­mu ře­še­ní pří­pad­ných ne­jas­nos­tí či problémů mezi uži­va­te­li,

OZ – zá­kon č. 89/​2012 Sb., ob­čan­ský zá­ko­ník, v plat­ném zně­ní,

zmrazení profilu – zá­sah Pro­vo­zo­va­te­le do pro­fi­lu uži­va­te­le, kte­rým ve sta­no­va­ných případech za­me­zí uži­va­te­li či­nit změ­ny v pro­fi­lu, jeho na­bíd­ky jsou vi­di­tel­né, ale ne­ak­tiv­ní a je mu za­me­ze­no ob­cho­do­vá­ní s ostat­ní­mi uži­va­te­li,

inzertní část Portálu - je sekce Portálu určená ke vkládání poptávek a nabídek členů Portálu a možnosti uzavírání dohod, nákupů a prodejů členů Portálu,

T-coin - virtuální měna používaná na Portálu. Podrobně v bodu 7.4.,

TOPování - je posunutí inzerce na přední místo, inzerát se chová jako nově vložený a navíc se objeví na home page v řádku "doporučujeme". 

3.

Úprava právních vztahů

3.1. Tyto ob­chod­ní pod­mín­ky, kte­ré jsou ne­díl­nou sou­čás­tí smlou­vy o uží­vá­ní Por­tá­lu (dále jen „smlou­vy“), uza­vře­né mezi Pro­vo­zo­va­te­lem a uži­vate­lem, upra­vu­jí vzá­jem­ná prá­va a povin­nos­ti Pro­vo­zo­va­te­le a uži­va­te­lů Por­tá­lu ze smlou­vy a vzá­jem­ná prá­va a po­vin­nos­ti uživa­te­lů Por­tá­lu v sou­vis­los­ti s uží­vá­ním slu­žeb do­stup­ných na Por­tá­lu. Sou­část­mi obchodních pod­mí­nek mo­hou být pří­lo­hy, de­tail­ně de­fi­nu­jí­cí ně­kte­ré funk­ce či služ­by.

3.2 Usta­no­ve­ní těch­to ob­chod­ních pod­mí­nek pla­tí pro vzá­jem­né práv­ní vzta­hy mezi Provozova­te­lem a uži­va­te­lem, pokud není ve smlou­vě uve­de­no ji­nak nebo po­kud není plat­nost ně­kte­rých usta­no­ve­ní těch­to ob­chod­ních pod­mí­nek smlou­vou vy­lou­če­na.

3.3. Otáz­ky ne­u­pra­ve­né smlou­vou ani tě­mi­to ob­chod­ní­mi pod­mín­ka­mi se řídí zá­ko­nem č. 89/​2012 Sb., ob­čan­ský zá­ko­ník, v plat­ném zně­ní, a dal­ší plat­nou le­gisla­ti­vou České re­pub­li­ky, a to i v pří­pa­dě pří­tom­nos­ti me­zi­ná­rod­ní­ho prv­ku.

4.

Webový portál Vital Forum www.vital-fo­rum.cz

4.1. Webo­vý Por­tál umož­ňu­je po­sky­to­va­te­lům/​prodávají­cím na­bí­zet své služ­by/​zbo­ží k prodeji tře­tím oso­bám – objednate­lům/​ku­pu­jí­cím, popř. ob­jed­na­te­lům/​ku­pu­jí­cím vklá­dat své po­ptáv­ky slu­žeb/​zbo­ží. Pro­vo­zo­va­te­li vzni­ká vůči posky­to­va­te­lům/​pro­dá­va­jí­cím ná­rok na provi­zi v sou­la­du s pro­viz­ním sys­té­mem, pří­pad­ně na po­plat­ky za jimi ob­jed­na­né služ­by nebo zbo­ží, a to za pod­mí­nek uve­de­ných v těch­to obchodních pod­mín­kách.

4.2. Pro­vo­zo­va­tel nenabízí v rámci inzertní sekce Portálu vlast­ní služby/​zbo­ží k pro­de­ji a neúčast­ní se ja­kým­ko­liv způsobem uza­ví­rá­ní kup­ních smluv, smluv o dílo či ji­ných smluv mezi uži­va­te­li, v této souvislosti tedy ne­ú­čtu­je objednate­lům/​ku­pu­jí­cím žád­né ná­kla­dy na dodá­ní slu­žeb/​zbo­ží. Pro­vo­zo­va­tel rov­něž ne­pro­vá­dí kon­t­ro­lu na­bí­ze­ných služeb/​zbo­ží v inzertní sekci Portálu a ne­ga­ran­tu­je spl­ně­ní smluv a ji­ných do­hod uza­vře­ných mezi uživateli.

4.3. Pří­pad­né stíž­nos­ti k fun­go­vá­ní Por­tá­lu nebo k čin­nos­ti Pro­vo­zo­va­te­le mo­hou uži­va­te­lé Pro­vo­zo­va­te­li sdě­lit prostřednic­tvím e-mai­lu: info@vital-fo­rum.cz. V pří­pa­dě ne­spo­ko­je­nos­ti uži­va­te­le s vy­ře­še­ním stíž­nos­ti Pro­vo­zo­va­te­le nebo v pří­pa­dě, že uži­va­tel ne­chce ko­mu­ni­ko­vat s Pro­vo­zo­va­te­lem, je opráv­něn ob­rá­tit se se svý­mi stíž­nost­mi na pří­sluš­ný or­gán do­hle­du, kterým je Česká ob­chod­ní in­spek­ce (ČOI).  

5.

Registrace uživatele

5.1. Pří­stup a re­gis­tra­ce uži­va­te­le na Por­tá­le jsou dob­ro­vol­né a bez­plat­né. Pro­vo­zo­va­tel si však vy­hra­zu­je prá­vo zpřístup­nit ně­kte­ré služ­by na Por­tá­lu pou­ze re­gis­tro­va­ným uži­va­te­lům, popř. uži­va­te­lům s ur­či­tým dru­hem člen­ství. Pro­vo­zo­va­tel si dále vy­hra­zu­je prá­vo zpo­plat­nit služ­by, popř. ně­kte­ré služ­by, po­sky­to­va­né Por­tá­lem, kte­ré v sou­čas­nos­ti nejsou zpo­plat­ně­né pod­le plat­né­ho ce­ní­ku.

5.2. Re­gis­tra­cí se ro­zu­mí za­re­gis­tro­vá­ní uži­va­te­le na webo­vém por­tá­lu www.vital-fo­rum.cz, kdy si uži­va­tel zvo­lí "nick" (pře­zdív­ku) a je mu generováno hes­lo. Re­gis­tra­cí je uži­va­te­li umož­ně­no vy­u­ží­vat pl­ných slu­žeb v rám­ci ce­lé­ho webo­vé­ho Por­tá­lu, jako je vlo­že­ní poptávky, ko­mu­ni­ka­ce s ostat­ní­mi uži­va­te­li, vy­u­ží­vá­ní PRE­MI­UM a INFO zóny, s vý­jim­kou re­a­li­za­ce ob­cho­du sa­mot­né­ho.

5.3. Pro mož­nost re­a­li­za­ce sa­mot­né­ho ob­cho­du pro­střed­nic­tví Por­tá­lu, zejmé­na pro vy­sta­ve­ní na­bíd­ky, musí uži­va­tel na zá­kla­dě vý­zvy do­pl­nit v profilu uži­va­te­le (MŮJ PRO­FIL) osob­ní ne­ve­řej­né/​fak­tu­rač­ní úda­je. Vy­u­ží­vá­ní dal­ších pré­mi­o­vých slu­žeb Por­tá­lu bude uži­va­te­li zpřístup­ně­no po splně­ní pod­mí­nek pod­le bodu 7.1. níže. Pod­mín­kou pro re­a­li­za­ci ob­cho­du uži­va­te­lem star­ším 15 let je ne­zbyt­né do­lo­žit pí­sem­ný sou­hlas zá­kon­né­ho zá­stup­ce.

5.4. Pro zís­ká­ní sta­tu­tu „ově­ře­ný uži­va­tel“ může uži­va­tel po­žá­dat Pro­vo­zo­va­te­le o ově­ře­ní úda­jů (ve­ri­fi­ka­ci) klik­nu­tím na tla­čít­ko „za­žá­dat o ově­ře­ní“ ve for­mu­lá­ři pro­fi­lu uži­va­te­le s tím, že mu bude za­slán e-mail s in­struk­ce­mi o dal­ším po­stu­pu. Ve­ri­fi­ka­ce bude pro­ve­de­na Pro­vo­zo­va­te­lem na zá­kla­dě uži­va­te­lem do­lo­že­ných po­ža­do­va­ných do­kla­dů po je­jich fy­zic­kém ob­dr­že­ní Pro­vo­zo­va­te­lem.Ve­ri­fi­ka­ce uži­va­te­le je ne­zbyt­nou pod­mín­kou v pří­pa­dě, že má být uži­va­te­li vy­plá­ce­na finanční část­ka, zís­ka­ná pro­střed­nic­tvím Por­tá­lu.

5.5. Uži­va­tel je po­vi­nen po­skyt­nout Pro­vo­zo­va­te­li ak­tu­ál­ní, úpl­né, správ­né a prav­di­vé informa­ce. O je­jich změ­ně je uži­va­tel po­vi­nen Pro­vo­zo­va­te­le nepro­dle­ně in­for­mo­vat. Provozo­va­tel si vy­hra­zu­je prá­vo zmra­zit pro­fil uži­va­te­le, kte­rý změ­ny iden­ti­fi­kač­ních úda­jů ne­o­zná­mí. Provo­zo­va­tel je rov­něž opráv­něn vy­zvat uži­va­te­le v pří­pa­dě po­chyb­nos­tí o správnos­ti úda­jů za­da­ných při re­gis­tra­ci k pro­ká­zá­ní je­jich správ­nos­ti a prav­di­vos­ti. Ne­bu­de-li této vý­zvě v přimě­ře­né době vy­ho­vě­no, je Pro­vo­zo­va­tel opráv­něn pro­fil uži­va­te­le zmra­zit, popř. od­stra­nit. Pro­vo­zo­va­tel ne­ne­se od­po­věd­nost za pří­pad­né po­skyt­nu­tí ne­ú­pl­ných či nepravých úda­jů, nene­se od­po­věd­nost ani pří­pad­ně ne­správ­né, popř. fik­tiv­ní iden­ti­ty registrova­né­ho uži­va­te­le.

5.6. Do­kon­če­ním re­gis­tra­ce pod­le bodu 5.1. uza­ví­rá uži­va­tel s Pro­vo­zo­va­te­lem Por­tá­lu smlouvu o jeho uží­vá­ní a vy­slo­vu­je tím sou­hlas s tě­mi­to ob­chod­ní­mi pod­mín­ka­mi.

5.7. Uži­va­te­lé ani zá­jem­ci ne­ma­jí práv­ní ná­rok na uží­vá­ní Por­tá­lu ani na uza­vře­ní smlou­vy. Pro­vo­zo­va­tel má prá­vo ne­po­vo­lit re­gis­tra­ci zá­jem­ci o ni, od­stou­pit od smlou­vy s uži­va­te­lem, ome­zit nebo za­me­zit jeho pří­stu­pu k ně­kte­rým služ­bám Por­tá­lu, a to za pod­mí­nek uve­de­ných v těch­to ob­chod­ních pod­mín­kách.

5.8. Uži­va­tel má prá­vo kdy­ko­li od smlou­vy o uží­vá­ní Por­tá­lu od­stou­pit sdě­le­ním této sku­teč­nos­ti Pro­vo­zo­va­te­li pro­střed­nic­tvím e-mai­lu. Po ob­dr­že­ní e-mai­lo­vé zprá­vy uži­va­te­le s vyjádře­ním této jeho vůle Pro­vo­zo­va­te­lem, bude v pří­pa­dě uži­va­te­le se stan­dard­ním členstvím re­gis­tra­ce Pro­vo­zo­va­te­lem ve lhů­tě do 14 dnů zru­še­na a zá­ro­veň bude od­stra­něn uži­va­te­lův pro­fil. V pří­pa­dě uži­va­te­le s placeným pau­šál­ním člen­stvím do­jde ke zru­še­ní re­gis­tra­ce a od­stra­ně­ní pro­fi­lu ve lhů­tě do 14 dnů od dne uply­nu­tí doby před­pla­ce­né­ho člen­ství. Zruše­ním re­gis­tra­ce do­chá­zí k ukon­če­ní smlou­vy o uží­vá­ní Por­tá­lu s Pro­vo­zo­va­te­lem. Zru­še­ní regis­tra­ce a ukon­če­ní smlou­vy ne­zba­vu­je uži­va­te­le povinnosti spl­nit veš­ke­ré zá­vaz­ky a povinnos­ti, kte­ré mu ke dni zru­še­ní re­gis­tra­ce vznik­ly v sou­vis­los­ti s uží­vá­ním Por­tá­lu vůči Provo­zo­va­te­li nebo tře­tím oso­bám.

5.9. Pro­vo­zo­va­tel má prá­vo od­stou­pit od smlou­vy o uží­vá­ní Por­tá­lu, popř. zmra­zit pro­fil uživa­te­le v pří­pa­dě, že uži­va­tel pod­stat­ným způ­so­bem po­ru­šil smlou­vu a tyto ob­chod­ní podmín­ky, popř. zá­vaz­né práv­ní před­pi­sy, po­ško­zu­je dob­ré jmé­no Por­tá­lu či Pro­vo­zo­va­te­le, nebo je dů­vod­ně po­de­zře­lý, že má v úmys­lu svým jed­ná­ní způ­so­bit ško­du tře­tím oso­bám. Provozovatel má prá­vo od­stou­pit od smlou­vy o uží­vá­ní Por­tá­lu, popř. zmra­zit pro­fil uži­va­te­le zejmé­na z dů­vo­du:

- ne­u­ve­de­ní prav­di­vých úda­jů při re­gis­tra­ci, popř. ne­o­zná­me­ní změn těch­to úda­jů,

- vy­zý­vá­ní k uza­vře­ní ob­cho­du mimo Por­tál,

- uve­de­ní kon­takt­ních úda­jů v roz­po­ru s bo­dem 6.6.,

- ne­o­práv­ně­né­ho na­klá­dá­ní s pro­fi­lem ji­né­ho uži­va­te­le,

- zma­ře­ní ob­cho­du ne­do­dá­ním služ­by/​zbo­ží po­sky­to­va­te­lem/​pro­dá­va­jí­cím v sou­la­du s uza­vře­nou smlou­vou,

- zma­ře­ní ob­cho­du, ne­pře­vze­tí zbo­ží ob­jed­na­te­lem/​ku­pu­jí­cím v sou­la­du s uza­vře­nou smlouvou,

- po­sky­to­vá­ní slu­žeb nebo pro­de­j zbo­ží, je­hož vlast­nos­ti ne­od­po­ví­da­jí je­jich po­pi­su v nabíd­ce,

- po­sky­to­vá­ní slu­žeb nebo pro­de­j zbo­ží v roz­po­ru s bo­dem 6.5. níže,

- ro­ze­sí­lá­ní ne­vy­žá­da­ných ob­chod­ních sdě­le­ní (spam) apod.O od­stou­pe­ní od smlou­vy, popř. zmra­ze­ní pro­fi­lu, a jeho dů­vo­dech je Pro­vo­zo­va­tel po­vi­nen uži­va­te­le in­for­mo­vat pro­střed­nic­tvím e-mai­lu.

5.10. Zá­ni­kem nebo zru­še­ním smlou­vy o uží­vá­ní Por­tá­lu ne­za­ni­ká prá­vo na ná­hra­du ško­dy ani usta­no­ve­ní tý­ka­jí­cí se těch práv a po­vin­nos­tí, z je­jichž po­va­hy vy­plý­vá, že mají tr­vat i po ukon­če­ní smlou­vy, zejmé­na po­vin­nost po­skyt­nout pe­ně­ži­tá pl­ně­ní za pl­ně­ní po­skyt­nu­tá před účin­nos­tí od­stou­pe­ní apod. 

6.

Způsob uskutečnění obchodu na Portálu vital-forum.cz

6.1. Po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí vy­sta­vu­je služ­by/​zbo­ží pro­střed­nic­tvím for­mu­lá­ře, v němž je po­vi­nen uvést: po­pis služ­by/​zbo­ží, stav zbo­ží (nové či po­u­ži­té), cenu služ­by/​zbo­ží, pla­teb­ní a do­da­cí pod­mín­ky, ko­neč­nou výši ná­kla­dů souvi­se­jí­cích s do­ru­če­ním služ­by/​zbo­ží, pří­pad­né zá­ru­ky po­sky­to­va­né po­sky­to­va­te­lem/​prodáva­jí­cím a re­gi­on pů­sob­nos­ti. 

6.2. Pro­vo­zo­va­tel ne­ne­se od­po­věd­nost za ob­sah po­pi­su služ­by/​zbo­ží. Vy­hra­zu­je si však prá­vo od­stra­nit či změ­nit po­pis služ­by/​zbo­ží (např. od­stra­nit text, fo­to­gra­fii), do­zví-li se o prokazatel­ném po­ru­še­ní au­tor­ských práv či práv prů­mys­lo­vých (zejm. k ochran­ným známkám) ze stra­ny po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho.

6.3. Služ­by/​zbo­ží musí po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí umís­tit v ka­te­go­rii, kte­rá mu nej­lé­pe odpovídá. Po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí je po­vi­nen umís­ťo­vat po­dob­né před­mě­ty do stej­né kategorie. Pro­vo­zo­va­tel si vy­hra­zu­je prá­vo pře­mís­tit na­bíd­ku do od­po­ví­da­jí­cí ka­te­go­rie nebo ji odstra­nit.

6.4. Po­pis vy­sta­ve­né služ­by/​zbo­ží musí být přes­ný a úpl­ný, uve­de­ný vždy v čes­kém ja­zy­ce. Lze při­po­jit i po­pis v ja­zy­ce ji­ném. Po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí je opráv­něn k po­pi­su služ­by/​zboží při­po­jit i fo­to­gra­fii, kte­rá musí od­po­ví­dat sku­teč­né­mu sta­vu služ­by/​zbo­ží v době je­jich vy­sta­ve­ní. Po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí je po­vi­nen v po­pi­su služ­by/​zbo­ží uvést ja­ké­ko­liv vady, včet­ně pří­pad­né­ho po­ško­ze­ní oba­lu. Po­pis služ­by/​zbo­ží se smí tý­kat pou­ze služ­by/​zbo­ží umístě­né­ho do na­bíd­ky na Por­tá­le. Po­pi­su služ­by/​zbo­ží ne­smí být vy­u­ží­vá­no jako in­zer­ce či re­kla­my na zbo­ží a služ­by na­bí­ze­né mimo Portál por­tál vital-fo­rum.cz.

6.5. Po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí ne­smí na Por­tá­le vy­sta­vit na­bíd­ku slu­žeb/​zbo­ží, kte­rá:

- po­ru­šu­je prá­va du­šev­ní­ho vlast­nic­tví ji­ných osob (au­tor­ská prá­va, prá­va au­tor­ským prá­vem sou­vi­se­jí­cí, prá­va prů­mys­lo­vé­ho vlast­nic­tví apod.),

- ob­sa­hu­je ne­o­práv­ně­ně po­u­ži­té ochran­né znám­ky, ob­chod­ní jmé­na a chrá­ně­né ozna­če­ní půvo­du, ke kte­rým pří­slu­ší vý­hrad­ní prá­vo tře­tí oso­by, anebo ja­ké­ko­li ozna­če­ní s ním zaměnitel­né,

- ob­sa­hu­je čás­ti, kte­ré pod­ně­cu­jí nebo smě­řu­jí k ne­pl­ně­ní zá­ko­nem ulo­že­né po­vin­nos­ti, trestné­mu činu nebo ji­né­mu pro­ti­práv­ní­mu jed­ná­ní, schva­lu­jí trest­ný čin nebo jiné pro­ti­práv­ní jed­ná­ní nebo ve­řej­ně vy­chva­lu­je pro trest­ný čin jeho pa­cha­te­le,

- ob­sa­hu­je čás­ti, kte­ré svá­dě­jí k zne­u­ží­vá­ní omam­ných a psy­cho­t­rop­ních lá­tek a jedů nebo jiných ži­vo­tu ne­bez­peč­ných lá­tek, pod­ně­cu­jí nebo pod­po­ru­jí je­jich zne­u­ží­vá­ní,

- ob­sa­hu­je čás­ti, kte­ré ha­no­bí ně­kte­rý ná­rod, jeho ja­zyk, rasu nebo et­nic­kou sku­pi­nu nebo skupi­nu oby­va­tel pro je­jich ná­rod­nost, po­li­tic­ké pře­svěd­če­ní, vy­zná­ní nebo že je bez vy­zná­ní,

- ob­sa­hu­je čás­ti, kte­ré ve­řej­ně pod­ně­cu­jí k ne­ná­vis­ti k ně­kte­ré­mu ná­ro­du, rase, et­nic­ké skupině, ná­bo­žen­ství, tří­dě nebo jiné sku­pi­ně osob nebo k ome­zo­vá­ní práv a svo­bod je­jich přísluš­ní­ků,

- ob­sa­hu­je po­plaš­nou zprá­vu, kte­rá je ne­prav­di­vá,- ob­sa­hu­je por­no­gra­fic­kou té­ma­ti­ku, por­no­gra­fic­ké zna­ky, fo­to­gra­fie nebo pro­sti­tu­ci,

- od­po­ru­je dob­rým mra­vům.

6.6. Po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí ne­smí na Por­tá­le vy­sta­vit na­bíd­ku, ob­sa­hu­jí­cí od­ka­zy na jakékoli webo­vé strán­ky, e-mai­lo­vé ad­re­sy, te­le­fon­ní čís­la, od­ka­zy na fa­ce­book nebo fotogale­rie či jiné for­my kon­tak­tů. Uve­de­né úda­je ne­smí uži­va­tel po­u­ží­vat ani při ko­mu­ni­ka­ci s ostat­ní­mi uži­va­te­li v rám­ci sjed­ná­vá­ní po­drob­nos­tí ob­cho­du. Za­ká­zá­no je také vy­bí­zet či záměr­ně umož­ňo­vat do­hle­dá­ní uve­de­ných úda­jů.Toto ne­pla­tí, má-li uži­va­tel vyšší typ člen­ství, které to umožňuje.

6.7. Ob­chod je mož­né usku­teč­nit vždy pou­ze v rám­ci kon­krét­ní­ho po­sky­to­va­te­le/​prodávajícího. Nelze kom­bi­no­vat do jed­né ob­jed­náv­ky služ­by/​zbo­ží ji­ných po­sky­to­va­te­lů/​prodá­va­jí­cích. V pří­pa­dě, že ob­jed­na­tel/​ku­pu­jí­cí vy­be­re do ko­ší­ku služ­by/​zbo­ží růz­ných posky­to­va­te­lů/​pro­dá­va­jí­cích, sys­tém pře­roz­dě­lí ob­jed­náv­ky tak, aby do­šlo k ne­za­mě­ni­tel­né­mu uza­vře­ní smlou­vy o dílo, resp. kup­ní smlou­vy vždy pou­ze s kon­krét­ním po­sky­to­va­te­lem/​prodá­va­jí­cím. 

6.8. Pro po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho i pro ob­jed­na­te­le/​ku­pu­jí­cí­ho jsou zá­vaz­né po­pis služ­by/​zbo­ží a cena zve­řej­ně­ná v na­bíd­ce na Por­tá­le v oka­mži­ku usku­teč­ně­ní zá­vaz­né ob­jed­náv­ky objed­na­te­lem/​ku­pu­jí­cím, není-li do­da­teč­ně stra­na­mi do­hod­nu­to ji­nak.

6.9. Objednávka

V pří­pa­dě na­bíd­ky po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho, v ko­lon­ce „Typ in­ze­rá­tu“ ozna­če­né „pro­dám tak, jak je, není tře­ba dal­ší ko­mu­ni­ka­ce s ku­pu­jí­cím“, je bez dal­ší­ho ob­jed­náv­ka ob­jed­na­te­le/​ku­pu­jí­cí­ho, uči­ně­ná pro­střed­nic­tvím Por­tá­lu, po­va­žo­vá­na za zá­vaz­nou. K při­ja­té ob­jed­náv­ce je po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí po­vi­nen se vy­já­d­řit nej­poz­dě­ji do 5 pra­cov­ních dnů od je­jí­ho při­je­tí. Po­tvr­ze­ním ob­jed­náv­ky ze stra­ny po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho je ob­chod uza­vřen. Ne­vy­já­d­ří-li se po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí k při­ja­té ob­jed­náv­ce v uve­de­né lhů­tě, je po­va­žo­vá­na za zamítnu­tou a bude na Por­tá­lu stor­no­vá­na.V pří­pa­dě na­bíd­ky po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho, v ko­lon­ce „Typ in­ze­rá­tu“ ozna­če­né „po­tře­bu­ji s ku­pu­jí­cím/​pro­dá­va­jí­cím do­mlu­vit po­drob­nos­ti“, je ob­jed­náv­ka ob­jed­na­te­le/​ku­pu­jí­cí­ho, uči­ně­ná pro­střed­nic­tvím Por­tá­lu, ne­zá­vazná, a je mož­né ji kdy­ko­li zru­šit. Zá­vaz­nou se stá­vá až po ná­sled­ném sjed­ná­ní všech ne­zbyt­ných ná­le­ži­tos­tí uza­ví­ra­né smlou­vy obě­ma stra­na­mi. Po­tvr­ze­ním zá­vaz­né ob­jed­náv­ky ze stra­ny po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho je ob­chod uza­vřen.

6.10. Platby za objednané služby/zbožíCenu za ob­jed­na­né služ­by/​zbo­ží je mož­né uhra­dit v ho­to­vos­ti při pře­dá­ní zbo­ží/​služ­by, převodem na účet po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho. Ob­jed­na­tel/​ku­pu­jí­cí je vždy po­vi­nen zvo­lit si kon­krét­ní způ­sob úhra­dy ceny. V pří­pa­dě plat­by pře­vo­dem na účet po­sky­to­va­te­le/​prodávajícího  je cena uhra­ze­na oka­mži­kem při­psá­ní plat­by na ban­kov­ní účet po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho.

a) Plat­ba v ho­to­vos­ti při pře­dá­ní zbo­ží/​po­skyt­nu­tí služ­by.Při zvo­le­né plat­bě v ho­to­vos­ti ob­dr­ží po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí na svém pro­fi­lu na Por­tá­le a záro­veň na svůj e-mail upo­zor­ně­ní o re­a­li­zo­va­né zá­vaz­né ob­jed­náv­ce s vý­zvou k po­tvr­ze­ní při­je­tí plat­by. Po po­tvr­ze­ní plat­by po­sky­to­va­te­lem/​pro­dá­va­jí­cím a po­tvr­ze­ní do­dá­ní služ­by/​zbo­ží ob­jed­na­te­lem/​ku­pu­jí­cím je za­káz­ka uza­vře­na. Plat­bu je ob­jed­na­tel/​ku­pu­jí­cí po­vi­nen za­pla­tit při pře­dá­ní zbo­ží/​po­skyt­nu­tí služ­by, nej­poz­dě­ji však do 5 pra­cov­ních dnů ode dne uza­vře­ní ob­cho­du, ne­do­hod­nou-li se stra­ny ji­nak.

b) Plat­ba pře­vo­dem na účet po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho. Při zvo­le­né plat­bě pře­vo­dem na účet po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho je ob­jed­na­te­li/​ku­pu­jí­cí­mu za­slán e-mail s pla­teb­ní­mi úda­ji po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho. Po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí ob­dr­ží na svém pro­fi­lu na Por­tá­le a zá­ro­veň na svůj e-mail upo­zor­ně­ní o re­a­li­zo­va­né zá­vaz­né objednáv­ce s vý­zvou k po­tvr­ze­ní při­je­tí plat­by. Po po­tvr­ze­ní plat­by po­sky­to­va­te­lem/​prodávají­cím a po­tvr­ze­ní do­dá­ní služ­by/​zbo­ží ob­jed­na­te­lem/​ku­pu­jí­cím je za­káz­ka uza­vře­na. Plat­bu je ob­jed­na­tel/​ku­pu­jí­cí po­vi­nen po­u­ká­zat nej­poz­dě­ji do 5 pra­cov­ních dnů ode dne uzavře­ní ob­cho­du, ne­do­hod­nou-li se stra­ny ji­nak.

6.11. Dodání služeb, předání zbožíPo­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí je po­vi­nen vy­ří­dit ob­jed­náv­ku, včet­ně pře­dá­ní zbo­ží nej­poz­dě­ji do 5 pra­cov­ních dnů od ob­dr­že­ní plat­by, ne­do­hod­nou-li se stra­ny ji­nak. Pře­dá­vá-li po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí zbo­ží pro­střed­nic­tvím poš­ty či ji­né­ho do­prav­ce, po ce­lou dobu pře­pra­vy nese nebez­pe­čí na­ho­di­lé zká­zy a na­ho­di­lé­ho zhor­še­ní věci po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí.

6.12.  Po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí je po­vi­nen vy­sta­vit ob­jed­na­te­li/​ku­pu­jí­cí­mu da­ňo­vý do­klad (fak­tu­ru), popř. jiný pod­klad pro plat­bu, v sou­la­du s pří­sluš­ný­mi zá­kon­ný­mi usta­no­ve­ní­mi, a to ve lhů­tě do 5 dnů ode dne uza­vře­ní smlou­vy, ob­dr­že­ní plat­by na po­skyt­nu­té služ­by/​zbo­ží a za­slat jej ob­jed­na­te­li/​ku­pu­jí­cí­mu pro­střed­nic­tvím elek­tro­nic­ké poš­ty na jeho e-mai­lo­vou adresu, uve­de­nou v pro­fi­lu uži­va­te­le.

6.13. Pro­vo­zo­va­tel ne­ne­se žád­nou od­po­věd­nost za do­dá­ní slu­žeb či pře­dá­ní zbo­ží ze strany  po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho, ani za úhra­du po­skyt­nu­tých slu­žeb/​zbo­ží ze stra­ny objedna­te­le/​ku­pu­jí­cí­ho.

6.14. Úpra­va práv a po­vin­nos­tí ze smlou­vy, uza­vře­né mezi po­sky­to­va­te­lem/​pro­dá­va­jí­cím a ob­jed­na­te­lem/​ku­pu­jí­cím, se řídí obec­ný­mi práv­ní­mi před­pi­sy, zejmé­na OZ. Je-li po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí pod­ni­ka­te­lem ve smys­lu ust. § 420 a násl. OZ a ob­jed­na­tel/​ku­pu­jí­cí spo­tře­bi­te­lem ve smys­lu ust. § 419 OZ, po­u­ži­je se na uza­ví­ra­né smlou­vy úpra­va tzv. spo­tře­bi­tel­ských smluv ve smys­lu ust. § 1810 a násl. OZ. 6.15. Bar­te­ro­vé ob­cho­dy jsou pří­stup­né pou­ze uži­va­te­lům s typem člen­ství, který které to umožnuje (viz. bod 7.1. níže). Provize a poplatky za služby, členství, T-coiny

6.15. Barterové obchody jsou přístupné pouze uživatelům s typem členství, které to umožňuje (viz. bod 7.1. níže).

7.

Provize a poplatky za služby, členství, T-coiny

7.1. Uživatel při registraci získává bezplatné členství Standard. Zároveň má možnost si aktivovat vyšší typ placeného členství.

- Standardní členství určené pro soukromou inzerci je bez­plat­né a umož­ňu­je po­u­ží­vá­ní všech zá­klad­ních funk­cí Por­tá­lu. Umožňuje vložení 10 aktivních nabídkových inzerátů a neomezeného počtu poptávkových inzerátů. Skon­čí-li ob­chod mezi po­sky­to­va­te­lem/​pro­dá­va­jí­cím a ob­jed­na­te­lem/​ku­pu­jí­cím úspěš­ně, tzn., vznik­la-li mezi stra­na­mi po­vin­nost uzavřít smlou­vu o dílo, resp. kup­ní smlou­vu, vzni­ká Provo­zo­va­te­li vůči po­sky­to­va­te­li/​pro­dá­va­jí­cí­mu s tím­to dru­hem člen­ství ná­rok na provi­zi ve výši sta­no­ve­né  doplňte, pokud ji budete účtovat, nebo větu odstraňte Ob­jed­na­tel/​ku­pu­jí­cí provi­zi ne­pla­tí. Pro­vi­ze je Pro­vo­zo­va­te­lem po­sky­to­va­te­li/​pro­dá­va­jí­cí­mu sou­hrn­ně účto­vá­na na zá­kla­dě da­ňo­vé­ho do­kla­du vždy po uply­nu­tí pří­sluš­né­ho ka­len­dář­ní­ho mě­sí­ce.

- vyšší typ placeného člen­ství je po­sky­to­vá­no ve for­mě Op­ti­mal, Exkluziv. U těchto člen­ství pla­tí uži­va­tel Pro­vo­zo­va­te­li mě­síč­ní pau­šál­ní část­ku sta­no­ve­nou pro jed­not­li­vé for­my v plat­ném cení­ku. Uži­va­tel s vyšším typem placeného člen­ství má k dis­po­zi­ci roz­ší­ře­né funk­ce Por­tá­lu. Podrobné in­for­ma­ce o pří­stup­ných funk­cích Por­tá­lu pro jed­not­li­vé typy člen­ství jsou do­stup­né v INFOZÓNĚ. V  pří­pa­dě usku­teč­ně­ní ob­cho­du ne­pla­tí po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí s tím­to druhem člen­ství Pro­vo­zo­va­te­li pro­vi­zi.

7.2.  Pro­vi­ze je Pro­vo­zo­va­te­lem účto­vá­na sou­hrn­ně vždy po uply­nu­tí ka­len­dář­ní­ho mě­sí­ce na zá­kla­dě vy­sta­ve­né­ho da­ňo­vé­ho do­kla­du (fak­tu­ry) a po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí je ji po­vi­nen Provo­zo­va­te­li uhra­dit řád­ně a včas bez­ho­to­vost­ním pře­vo­dem ve pro­spěch účtu Provozovatele. 

7.3.  Po­pla­tek za vyšší typ placeného člen­ství je mož­né uhra­dit bez­ho­to­vost­ním pře­vo­dem přísluš­né částky ve pro­spěch účtu Pro­vo­zo­va­te­le.  Služ­by Por­tá­lu, od­po­ví­da­jí­cí zvo­le­nému typu člen­ství, bu­dou uži­va­te­li zpří­stup­ně­ny maximálně do jed­no­ho týd­ne ode dne při­psá­ní této částky na účet Pro­vo­zo­va­te­le.

7.4. T-co­i­ny jsou vnitř­ní vir­tu­ál­ní mě­nou, po­u­ží­va­nou na Por­tá­lu vital-fo­rum.cz. Hod­no­ta jed­no­ho T-co­i­nu je sta­no­ve­na plat­ným ce­ní­kem (IN­FO zóna). Uži­va­tel jimi může hra­dit vyu­ží­va­né služ­by na Por­tá­lu, zejmé­na TOPo­vat své na­bíd­ky, hra­dit po­plat­ky za pau­šál­ní členství, na­ku­po­vat vy­bra­né pro­duk­ty a služ­by v e-sho­pu.

T-coin lze zís­kat:

- je­jich ná­ku­pem na pro­fi­lu uži­va­te­le v sek­ci „Moje pe­ně­žen­ka“,

- jako od­mě­nu Pro­vo­zo­va­te­le za ak­ti­vi­tu uži­va­te­le ve pro­spěch Por­tá­lu, zejmé­na za po­moc při pro­pa­ga­ci Por­tá­lu (pod­mín­ky vždy ak­tu­ál­ně spe­ci­fi­ko­vá­ny v IN­FO zóně),

- v rám­ci vý­hod pau­šál­ní­ho člen­ství,- pře­ve­de­ním hod­no­ty z af­fi­li­a­te pro­fi­lu u uži­va­te­lů, kte­ří ne­do­lo­ží opráv­ně­ní k pod­ni­ká­ní.

T-coin nelze pře­vést do re­ál­né měny a vy­pla­tit. 

8.

Systém topování nabídek

8.1. Uži­va­tel má při vy­u­ží­vá­ní slu­žeb Por­tá­lu mož­nost to­po­vat svo­ji na­bíd­ku, tzn. za úče­lem zvý­še­ní úspěš­nos­ti po­su­nout svo­ji na­bíd­ku na jed­nu z před­ních po­zic na ti­tul­ní stra­ně Por­tá­lu.

8.2. K to­po­vá­ní je nut­né mít do­sta­teč­ný kre­dit T-co­i­nů. Hod­no­ta T-co­i­nu pro to­po­vá­ní je stano­ve­na v plat­ném ce­ní­ku, do­stup­ném v IN­FO zóně.

8.3. Změ­na zob­ra­ze­ní to­po­va­ných na­bí­dek se pro­ve­de vždy při no­vém na­čte­ní ti­tul­ní stra­ny Por­tá­lu. To­po­vá­ní všech na­bí­dek je au­to­ma­ti­zo­vá­no, Pro­vo­zo­va­tel nemá mož­nost toto zobraze­ní ovliv­ňo­vat.   

9.

Práva a povinnosti

9.1. Uži­va­tel je po­vi­nen se­zná­mit se před za­po­če­tím uží­vá­ní Por­tá­lu s tě­mi­to ob­chod­ní­mi podmín­ka­mi a uží­vat služ­by Por­tá­lu v sou­la­du s nimi tak, aby tím ne­do­chá­ze­lo k po­ru­šo­vá­ní těch­to ob­chod­ních pod­mí­nek, zá­vaz­ných práv­ních před­pi­sů nebo obec­ných etic­kých pra­vi­del.

9.2. Uži­va­tel je po­vi­nen za­bez­pe­čit dů­věr­nost své­ho pro­fi­lu uži­va­te­le, svých iden­ti­fi­kač­ních úda­jů a he­sel, po­třeb­ných k re­gis­tra­ci, zejmé­na je ne­sdě­lo­vat tře­tím oso­bám. Pro­vo­zo­va­tel nene­se od­po­věd­nost za ztrá­tu he­sel, le­da­že by byla způ­so­be­na úmy­sl­ným jed­ná­ním nebo hrubou ne­dba­los­tí Pro­vo­zo­va­te­le.V pří­pa­dě zjiš­tě­ní zne­u­ži­tí jeho iden­ti­fi­kač­ních úda­jů nebo he­sel tře­tí oso­bou je uži­va­tel po­vi­nen bez­od­klad­ně tuto sku­teč­nost sdě­lit Pro­vo­zo­va­te­li, ji­nak od­po­ví­dá za ško­du vzniklou zne­u­ži­tím úda­jů Pro­vo­zo­va­te­li.9.3. Uži­va­tel je po­vi­nen v pří­pa­dě zjiš­tě­ní zne­u­ži­tí au­tor­ských práv nebo ji­ných práv, souvisejí­cích s ob­sa­hem po­sky­to­va­ným na Por­tá­le, bez­od­klad­ně tuto sku­teč­nost ozná­mit Provo­zo­va­te­li. 

9.4. Uži­va­tel bere na vě­do­mí, že pro­gra­mo­vé vy­ba­ve­ní a dal­ší sou­čás­ti tvo­ří­cí webo­vé rozhraní Por­tá­lu, včet­ně de­sig­nu strá­nek, gra­fic­kých prv­ků, veš­ke­rých vy­ob­ra­ze­ní a tex­tů atd., jsou chrá­ně­ny au­tor­ským prá­vem. Uži­va­tel se za­va­zu­je, že ne­bu­de vy­ko­ná­vat žád­nou čin­nost, kte­rá by moh­la jemu nebo tře­tím oso­bám umož­nit ne­o­práv­ně­ně za­sa­ho­vat či ne­o­práv­ně­ně užít pro­gra­mo­vé vy­ba­ve­ní nebo dal­ší sou­čás­ti tvo­ří­cí webo­vé roz­hra­ní ob­cho­du.

9.5. Uži­va­tel není v sou­vis­los­ti s uží­vá­ním Por­tá­lu opráv­něn uží­vat soft­ware nebo ob­dob­né me­cha­nismy a opat­ře­ní, kte­ré by moh­ly na­ru­šit funk­ce Por­tá­lu, nebo by moh­lo do­chá­zet k nepři­mě­ře­né­mu za­tě­žo­vá­ní ser­ve­ru Pro­vo­zo­va­te­le. Uži­va­tel není opráv­něn ja­kým­ko­liv způsobem za­sa­ho­vat do Por­tá­lu, mě­nit či blo­ko­vat jeho ob­sah a ja­kým­ko­liv způ­so­bem narušovat jeho čin­nost.

9.6. Pro­vo­zo­va­tel je opráv­něn kdy­ko­li pod­le své­ho uvá­že­ní bez před­cho­zí­ho upo­zor­ně­ní uživa­te­le ukon­čit, po­za­sta­vit nebo ome­zit po­sky­to­vá­ní ja­ké­ko­li služ­by nebo změ­nit způ­sob po­sky­to­vá­ní ja­ké­ko­li služ­by, a to ve vzta­hu ke všem uži­va­te­lům nebo ve vzta­hu pou­ze k někte­rým, a to včet­ně sma­zá­ní, od­stra­ně­ní nebo za­me­ze­ní pří­stu­pu k Por­tá­lu.

9.7. Pro­vo­zo­va­tel je opráv­něn v zájmu pro­pa­ga­ce Por­tá­lu bez­plat­ně po­u­ží­vat fo­to­gra­fie zbo­ží/​slu­žeb uži­va­te­lů pro mar­ke­tingo­vé úče­ly své, popř. part­ner­ských webů, při ak­cích a na­bíd­kách Pro­vo­zo­va­te­le.

9.8. Pro­vo­zo­va­tel je opráv­něn za­sí­lat uži­va­te­lům na nimi uve­de­nou e-mai­lo­vou ad­re­su informa­ce tech­nic­ké­ho cha­rak­te­ru, in­for­ma­ce o tech­nic­ké od­stáv­ce Por­tá­lu, o změ­ně fungování Por­tá­lu nebo Pro­vo­zo­va­te­le a dal­ší in­for­mač­ní a mar­ke­tingo­vá sdě­le­ní.

9.9. Pro­vo­zo­va­tel se ne­po­dí­lí na ob­sa­hu na­bí­dek/​po­ptá­vek, po­pi­su slu­žeb/​zbo­ží, ko­men­tá­řů, hod­no­ce­ní uži­va­te­lů či ko­mu­ni­ka­ce mezi uži­va­te­li, vy­sky­tu­jí­cích se na Por­tá­le a pří­stup­ných pro­střed­nic­tvím sítě in­ter­net a za ten­to ob­sah ne­od­po­ví­dá. V pří­pa­dě po­de­zře­ní z po­ru­še­ní práv­ních před­pi­sů nebo při po­ru­še­ní obec­ných etic­kých no­rem je Pro­vo­zo­va­tel opráv­něn poza­sta­vit pří­sluš­né na­bíd­ky/​po­ptáv­ky nebo celý pro­fil uži­va­te­le zmra­zit. Při po­de­zře­ní ze spáchá­ní pře­stup­ku nebo trest­né­ho činu Pro­vo­zo­va­tel uvě­do­mí pří­sluš­né správ­ní or­gá­ny, popř. or­gá­ny čin­né v trest­ním ří­ze­ní.

9.10. Uži­va­te­lé be­rou na vě­do­mí, že je Pro­vo­zo­va­tel opráv­něn popř. po­vi­nen pře­dat osob­ní úda­je uži­va­te­le or­gá­nům čin­ným v trest­ním ří­ze­ní, or­gá­nům stát­ní sprá­vy nebo po­ško­ze­né oso­bě, po­kud vy­jde na­je­vo, že uži­va­tel se pro­střed­nic­tvím Por­tá­lu do­pus­til jed­ná­ní, pro kte­ré bylo za­há­je­no trest­ní nebo správ­ní ří­ze­ní, nebo kte­rým mohl způ­so­bit ma­jet­ko­vou nebo nemajet­ko­vou újmu tře­tí oso­bě. Výluky a omezení provozu Portálu, kompenzace technických potíží

10.1. Pro­vo­zo­va­tel pro­vá­dí pra­vi­del­nou údrž­bu Por­tá­lu a za tím­to úče­lem je opráv­něn jeho pro­voz ome­zit popř. na ur­či­tou dobu zce­la vy­řa­dit z pro­vo­zu (vý­lu­ka). Ter­mín plá­no­va­né výlu­ky a její při­bliž­nou dél­ku Pro­vo­zo­va­tel ozná­mí v IN­FOZÓNĚ ale­spoň 1 ho­di­nu pře­dem.

10.2. V pří­pa­dě, že tr­va­la vý­lu­ka pro­vo­zu Por­tá­lu z dů­vo­du jeho plá­no­va­né údrž­by nebo technic­kých po­tí­ži Por­tá­lu po dobu del­ší než 7 dní, pro­dlu­žu­je se plat­nost pau­šál­ní­ho člen­ství o tuto dobu. V pří­pa­dě tr­vá­ní vý­lu­ky pro­vo­zu Por­tá­lu z uve­de­ných dů­vo­dů po dobu del­ší než 30 dní vrá­tí Pro­vo­zo­va­tel uži­va­te­lům na zá­kla­dě je­jich žá­dosti pří­sluš­nou po­měr­nou část poplat­ků uhra­ze­ných za pau­šál­ní člen­ství.

10.3. V pří­pa­dě, že na­sta­la vý­lu­ka pro­vo­zu Por­tá­lu z dů­vo­du mi­mo­řád­né ne­před­ví­da­tel­né a ne­pře­ko­na­tel­né pře­káž­ky ne­zá­vis­lé na vůli Pro­vo­zo­va­te­le (např. ži­vel­né ka­ta­stro­fy, vý­pa­dek elek­tric­ké­ho prou­du, apod.), pro­dlu­žu­je se plat­nost pau­šál­ní­ho člen­ství o dobu tr­vá­ní vý­lu­ky pro­vo­zu Por­tá­lu. Uži­va­te­lé v tom­to pří­pa­dě ne­ma­jí ná­rok na vrá­ce­ní po­plat­ků uhra­ze­ných za pau­šál­ní člen­ství ani v po­měr­né výši.

11.

Ochrana osobních údajů

11.1. Ochra­na osob­ních úda­jů uži­va­te­lem Por­tá­lu, kte­rý je fy­zic­kou oso­bou, je po­sky­to­vá­na zá­ko­nem č. 101/​2000 Sb., o ochra­ně osob­ních úda­jů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů. Do­zor nad ochra­nou osob­ních úda­jů vy­ko­ná­vá Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů.

11.2. Uži­va­tel udě­lu­je sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů, po­skyt­nu­tých Pro­vo­zo­va­te­li při re­gis­tra­ci, popř. při ná­sled­né ve­ri­fi­ka­ci, a to jmé­no a pří­jme­ní, ad­re­sa byd­liš­tě, síd­la nebo mís­ta pod­ni­ká­ní, iden­ti­fi­kač­ní čís­lo, da­ňo­vé iden­ti­fi­kač­ní čís­lo, ad­re­sa elek­tro­nic­ké poš­ty, tele­fon­ní čís­lo, čís­lo účtu (dále spo­leč­ně vše jen jako „osob­ní úda­je“). Sou­hlas je udě­len na dobu exis­ten­ce pro­fi­lu pří­sluš­né­ho uži­va­te­le, pří­pad­ně na dobu, po kte­rou ne­bu­dou vy­po­řá­dá­ny veš­ke­ré zá­vaz­ky to­ho­to uži­va­te­le vůči Pro­vo­zo­va­te­li.

11.3. Uži­va­tel sou­hla­sí s tím, aby po­skyt­nu­té osob­ní úda­je byly Pro­vo­zo­va­te­lem zpra­co­vá­vá­ny a ucho­vá­vá­ny v sou­la­du se zá­ko­nem o ochra­ně osob­ních úda­jů (č. 101/​2000 Sb.) za úče­lem pl­ně­ní po­sky­to­vá­ní slu­žeb ze smlou­vy o uží­vá­ní Por­tá­lu a ve­de­ní evi­den­ce uži­va­te­lů, a to elek­tro­nic­ký­mi pro­střed­ky s vy­u­ži­tím elek­tro­nic­kých i me­cha­nic­kých pro­střed­ků za­bez­pe­če­ní. Uži­va­tel má prá­vo být in­for­mo­ván, jaké úda­je o něm Pro­vo­zo­va­tel evi­du­je, a je opráv­něn tyto úda­je mě­nit, pří­pad­ně pí­sem­ně vy­slo­vit ne­sou­hlas s je­jich zpra­co­vá­vá­ním.

11.4. Uži­va­tel udě­lu­je sou­hlas s pře­dá­ním svých osob­ních úda­jů Provozovateli, za úče­lem jejich zpra­co­vá­ní k úče­lům na­bí­ze­ní a po­sky­to­vá­ní slu­žeb. Tak­to pře­da­né osob­ní úda­je nebudou Provozovatelem žád­ným způ­so­bem zve­řej­ňo­vá­ny nebo pře­dá­ny tře­tí oso­bě. Provozovatel je opráv­ně­n osob­ní úda­je ve smys­lu to­ho­to usta­no­ve­ní zpra­co­vá­vat pou­ze po dobu tr­vá­ní smlou­vy a vý­hrad­ně za úče­lem na­bí­ze­ní a po­sky­to­vá­ní vlast­ních slu­žeb uži­va­te­li.

11.5. Uži­va­tel bere na vě­do­mí, že je po­vi­nen své osob­ní úda­je uvá­dět správ­ně a prav­di­vě a že je po­vi­nen bez zby­teč­né­ho od­kla­du in­for­mo­vat Pro­vo­zo­va­te­le o změ­ně svých osob­ních úda­jů.

11.6. Uži­va­tel tím­to dává vý­slov­ný sou­hlas s tím, aby Pro­vo­zo­va­tel užil jeho ad­re­su elektronic­ké poš­ty a ad­re­su byd­liš­tě nebo síd­la k jeho kon­tak­to­vá­ní za úče­lem za­sí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní tý­ka­jí­cích se slu­žeb, po­sky­to­va­ných Pro­vo­zo­va­te­lem. Uži­va­tel dále dává Pro­vo­zo­va­te­li sou­hlas s pře­dá­ním jeho ad­re­sy elek­tro­nic­ké poš­ty Provozovateli za úče­lem zasí­lá­ní ob­chod­ních sdě­le­ní s na­bíd­kou a in­for­ma­ce­mi slu­žeb, po­sky­to­va­ných tou­to společnos­tí. Uži­va­tel je opráv­něn kdy­ko­liv a zdar­ma od­mít­nout dal­ší za­sí­lá­ní ob­chod­ních sděle­ní, a to ozná­me­ním této sku­teč­nos­ti Pro­vo­zo­va­te­li pro­střed­nic­tvím e-mai­lo­vé poš­ty.

11.7. Za úče­lem na­sta­ve­ní ob­sa­hu webo­vých strá­nek vzhle­dem k pre­fe­ren­cím uži­va­te­le a optima­li­za­ci vy­u­ži­tí webo­vých strá­nek po­u­ží­vá Pro­vo­zo­va­tel pro pro­voz svých webo­vých strá­nek tzv. co­o­kies - tex­to­vé sou­bo­ry ob­sa­hu­jí­cí malé množ­ství in­for­ma­cí, kte­ré se při návštěvě webo­vé strán­ky stáh­nou do po­čí­ta­če, mo­bi­lu nebo ji­né­ho za­ří­ze­ní uži­va­te­le pro ucho­vá­vá­ní a pří­le­ži­tost­né sle­do­vá­ní po­hy­bu ná­vštěv­ní­ků na webo­vých strán­kách. Zakliknutím in­for­ma­ce o po­u­ží­vá­ní co­o­kies na úvod­ní strán­ce uži­va­tel sou­hla­sí s po­u­ží­vá­ním co­o­kies. Uži­va­tel ne­mu­sí udě­lit sou­hlas s po­u­ží­vá­ním co­o­kies, v ta­ko­vém pří­pa­dě však Provozo­va­tel ne­mů­že za­ru­čit pl­nou funkč­nost Por­tá­lu.  

12.

Autorská práva

12.1. Ob­sah a de­sign webo­vé­ho roz­hra­ní Portálu, pro­gra­mo­vé vy­ba­ve­ní a veš­ke­ré mate­ri­á­ly (vy­ob­ra­ze­ní, tex­ty, fo­to­gra­fie, ob­ráz­ky, loga, gra­fic­ké prv­ky a dal­ší) uve­de­né na webo­vém roz­hra­ní vital-fo­rum.cz a v sou­vi­se­jí­cích di­gi­tál­ních a tiš­tě­ných mé­di­ích (le­tá­ky, in­zer­ce atd.), pod­lé­ha­jí au­tor­sko­práv­ní ochra­ně Pro­vo­zo­va­te­le a mo­hou být chrá­ně­ny dal­ší­mi prá­vy třetích osob. Ob­sah ne­smí být uži­va­te­lem mě­něn, ko­pí­ro­ván, roz­mno­žo­ván, ší­řen ani po­u­žit žád­nou třetí oso­bou k ja­ké­mu­ko­li úče­lu bez pí­sem­né­ho sou­hla­su Pro­vo­zo­va­te­le. Zejmé­na je za­ká­zá­no úplat­ně nebo bez­plat­ně zpří­stup­ňo­vat fo­to­gra­fie, tex­ty, tipy a dal­ší ob­sah umís­tě­ný na Por­tá­le.

12.2. Bez pí­sem­né­ho sou­hla­su Pro­vo­zo­va­te­le není uži­va­tel opráv­něn uží­vat ob­chod­ní fir­mu Pro­vo­zo­va­te­le, jeho loga, do­mé­no­vá jmé­na ani žád­ná jiná ozna­če­ní a ob­chod­ní prv­ky Provozo­va­te­le.

12.3. Oka­mži­kem vlo­že­ní kte­ré­ho­ko­li úda­je uži­va­te­lem do da­ta­bá­ze Por­tá­lu se stá­vá sou­čás­tí této da­ta­bá­ze bez ja­ké­ho­ko­li ná­ro­ku uži­va­te­le k této da­ta­bá­zi. 13.Mimosoudní řešení sporů

13.1. Spo­ry jsou na Por­tá­le ře­še­ny pro­střed­nic­tvím Cen­t­ra spo­rů.

13.2. Cen­t­rum spo­rů je po­rad­ní or­gán Pro­vo­zo­va­te­le, kte­rý vy­vi­ne ma­xi­mál­ní úsi­lí pro vysvětle­ní a urov­ná­ní pří­pad­né­ho spo­ru, kdy hlav­ním cí­lem jeho čin­nos­ti je do­sa­že­ní smí­ru mezi stra­na­mi. Na Cen­t­rum spo­rů je mož­né se ob­ra­cet ve všech pří­pa­dech zá­važ­ných nedodrže­ní smluv­ních ujed­ná­ní mezi uži­va­te­li, po­ru­še­ní plat­ných zá­ko­nů ně­kte­rým z uživatelů, po­ru­še­ní ob­chod­ních pod­mí­nek Por­tá­lu, po­ru­še­ní autorských práv a po­dob­ně.

13.3. Cen­t­rum spo­rů je opráv­ně­no vy­zvat účast­ní­ky spo­ru ke ko­mu­ni­ka­ci, není však oprávněno za­sa­ho­vat do pl­ně­ní kon­krét­ních smluv mezi uži­va­te­li, a ani není za tato pl­ně­ní zod­po­věd­né. 

13.4. V pří­pa­dě vzni­ku spo­ru mezi uži­va­te­lem, kte­rý má po­sta­ve­ní spo­tře­bi­te­le ve smys­lu § 419 OZ, a Pro­vo­zo­va­te­lem, vy­plý­va­jí­cí­ho z uží­vá­ní Por­tá­lu, je uži­va­tel opráv­něn po­dat ná­vrh na mi­mosoud­ní ře­še­ní spo­ru k České ob­chod­ní in­spek­ci za úče­lem uza­vře­ní do­ho­dy s Provozo­va­te­lem, pro­střed­nic­tvím kon­takt­ních úda­jů do­stup­ných na in­ter­ne­to­vých strán­kách www.coi.cz.

13.5. Mi­mosoud­ní ře­še­ní spo­ru se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/​1992 Sb. o ochra­ně spotřebitele. Po­dá­ní ná­vr­hu i ná­sled­ná účast při mi­mosoud­ním ře­še­ní spo­ru jsou pro uži­va­te­le bez­plat­né, ná­vrh lze po­dat nej­poz­dě­ji do jed­no­ho roku ode dne, kdy uži­va­tel po­pr­vé u Provozo­va­te­le uplat­nil ná­rok, kte­rý je před­mě­tem spo­ru. Ná­kla­dy vznik­lé v sou­vis­los­ti s mimosoud­ním ře­še­ním spo­ru si nese kaž­dá stra­na sa­mo­stat­ně.

13.6. Mož­nost po­dá­ní ná­vr­hu na mi­mosoud­ní ře­še­ní spo­ru s Pro­vo­zo­va­te­lem se ne­vzta­hu­je na vzá­jem­né spo­ry mezi uži­va­te­li v po­sta­ve­ní spo­tře­bi­te­le a pod­ni­ka­te­le. Ty mo­hou být rov­něž ře­še­ny mi­mosoud­ně před Čes­kou ob­chod­ní in­spek­cí, ale bez účas­ti Pro­vo­zo­va­te­le.

13.7. Mi­mosoud­ní ře­še­ní spo­tře­bi­tel­ských spo­rů v rám­ci EU je mož­né ře­šit po­dá­ním na EU online platformě. 

13.8. Pro pří­pad ře­še­ní svých vzta­hů soud­ní ces­tou, Pro­vo­zo­va­tel a uži­va­tel tím­to ve smys­lu §89a ob­čan­ské­ho soud­ní­ho řádu sjed­ná­va­jí míst­ní přísluš­nost Okres­ní­ho sou­du ve Svitavách.   

14.

Korespondenční údaje

Ad­re­sa Pro­vo­zo­va­te­le: Mgr. Lenka Bolcková, U Stadionu 1206/40, 568 02 Svitavy.

 

15.

Závěrečná ustanovení

15.1. Pro­vo­zo­va­tel si vy­hra­zu­je ve smys­lu ust. § 1752 OZ prá­vo tyto ob­chod­ní pod­mín­ky v při­mě­ře­ném roz­sa­hu mě­nit. Nové zně­ní ob­chod­ních pod­mí­nek zve­řej­ní Pro­vo­zo­va­tel na Portálu a uži­va­tel bude na ta­ko­vou pří­pad­nou změ­nu upo­zor­něn e-mai­lem, a to v při­mě­ře­né lhů­tě před­tím, než nové ob­chod­ní pod­mín­ky vstou­pí v účin­nost. Uži­va­tel má prá­vo změ­ny obchod­ních pod­mín­ek pí­sem­ně od­mít­nout emai­lo­vým sdě­le­ním nejpoz­dě­ji do dne, kdy nastane je­jich účin­nost. V pří­pa­dě, že uži­va­tel změ­ny ob­chod­ních podmí­nek v této lhů­tě neodmít­ne, pla­tí, že se smluv­ní vztah řídí no­vým zně­ním ob­chod­ních pod­mí­nek. V pří­pa­dě, že uži­va­tel nové zně­ní ob­chod­ních pod­mí­nek od­mít­ne, jsou Provozovatel i uži­va­tel opráv­ně­ni vzá­jem­ný smluv­ní vztah vy­po­vě­dět. Vý­po­věd­ní lhů­ta v tako­vém pří­pa­dě činí 1 mě­síc.

15.2. V pří­pa­dě, že by ně­kte­ré usta­no­ve­ní těch­to ob­chod­ních pod­mí­nek bylo z ja­kých­ko­liv důvo­dů ne­plat­né nebo ne­ú­čin­né, ne­způ­so­bu­je tato sku­teč­nost ne­plat­nost nebo ne­ú­čin­nost ostat­ních čás­tí ob­chod­ních pod­mí­nek nebo smlou­vy o uží­vá­ní Por­tá­lu.

15.3. Tyto ob­chod­ní pod­mín­ky na­bý­va­jí účin­nos­ti dnem 1. 10. 2017.